Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Căn Cứ vào Thống báo số 344/TB-VPCP ngày 26/08/2014 về kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuối. Căn cứ vào Luật số: 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các về thuế Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tu số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC bổ sung Khoản 3a vào điều 4 của TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC quy định đối tượng không chịu thuế GTGT: Căn cứ vào những qui định như trên thì mặt hàng thức ăn chăn nuôi được áp dụng thuế xuất thuế GTGT là không chịu thuế để hổ trợ và khuyến khích chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và đảm bảo chính sách này đúng mục đích đến với hộ nông dân và nuôi trồng thuỷ sản. Nhưng trên thực tế khi mua mặt hàng thức ăn chăn nuôi với tư cách là cá nhân, hộ kinh doanh từ các Tổ chức, Công ty đều yêu cầu xuất hoá đơn GTGT thuế suất GTGT là 5% thay vì không chịu thuế làm cho chi phí đầu vào tăng cao, như vậy các tổ chức doanh nghiệp đã áp dụng đúng chính sách chứa. rất mong Bộ tài chính giải đáp. xin cảm ơn
24/10/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: