Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi  Bộ Tài chính. Tôi muốn hỏi về chế độ xét miễn tập sự đố với công chức mới. Tôi thi vào vị trí chuyên viên CNTT bên thuế theo trình độ thạc sĩ, ăn ngạch 2.67 (hưởng 85%). Trước khi trúng tuyển vào thuế tôi đã có 2 năm làm doanh nghiệp vị trí kỹ sư công trình công nghiệp với hơp đồng lđ ghi rõ trình độ thạc sĩ CNTT chuyên ngành Khoa học máy tính; 10 tháng làm viên chức giáo viên trình độ thạc sĩ Khoa học máy tính và 2 năm viên chức ngành y tế vị trí kỹ sư hạng III tại bệnh viện phòng CNTT theo trình độ đại học. Tôi có đọc công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính về việc xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng công chức, viên chức thì được biết là sẽ được xếp lương nếu NLĐ đóng BHXH đúng trình độ chuyên ngành được đào tạo trước lúc tuyển dụng, không cần phải đúng vị trí việc làm. Vậy tôi muốn hỏi trường hợp của tôi có được xét miễn tập sự và xếp lương không? Tôi xin trân thành cảm ơn!
20/07/2023
Trả lời:

1.Về việc xét miễn tập sự đối với độc giả Ngô Quyên. Căn cứ Nghị định chính phủ số 138/2020/NĐ – CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lí công chức, tại khoản 5 điều 20 quy định về chế độ tập sự quy định như sau:

5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của ngạch được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức phải cử tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức trước khi bổ nhiệm

Trường hợp độc giả Ngô Quyên có thời gian công tác đóng BHXH đúng trình độ chuyên ngành được đào tạo như độc giả đã nêu là: 2 năm làm doanh nghiệp vị trí kỹ sư công trình công nghiệp với hợp đồng lđ ghi rõ trình độ thạc sĩ CNTT chuyên ngành Khoa học máy tính; 10 tháng làm viên chức giáo viên trình độ thạc sĩ khoa học máy tính và 2 năm viên chức ngành y tế vị trí kỹ sư hạng III tại bệnh viện phòng CNTT theo trình độ đại học thì độc giả đủ điền kiện để được xem xét miễn tập sự.

2. Bộ Tài chính đã có Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính về việc xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng công chức, viên chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc, trong đó quy định:

(1) Quy định về thẩm quyền xếp lương (Điểm 3.1 Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023): “a) Đối với các Vụ, Cục và tương đương thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm rà soát, báo cáo Bộ về việc xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức, viên chức vào các Vụ, Cục và tương đương thuộc Bộ đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định

b) Đối với các Tổng cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: Giao các Tổng cục trưởng và tương đương, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Bộ chịu trách nhiệm rà soát, xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng công chức, viên chức vào các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộctheo quy định và hướng dẫn việc xếp lương của Bộ Tài chính.”

 (2) Quy định về thời hạn xếp lương (Điểm 3.3 Công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023):“Về thời hạn xếp lương: các Tổng cục và tương đương, ĐVSNCL thuộc Bộ thực hiện rà soát, xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức có thời gian đóng BHXH bắt buộc trước khi được tuyển dụng theo quy định dứt điểm theo từng kỳ tuyển dụng. Thời hạn thực hiện rà soát, xếp lương tối đa 01 năm kể từ ngày ban hành Quyết định tuyển.

Riêng đối với các công chức đã được tuyển dụng kể từ ngày 01/12/2020, viên chức đã được tuyển dụng kể từ ngày 29/9/2020 và trước thời điểm Công văn này ban hành, các Tổng cục, ĐVSNCL phải hoàn thành công tác xếp lương trong 01 năm kể từ ngày Công văn này được ban hành”.

Theo hướng dẫn trên, đề nghị độc giả Ngô Quyên căn cứ thời gian được tuyển dụng và hướng dẫn của cơ quan nơi độc giả công tác về việc xếp lương, xét miễn tập sự đối với thí sinh trúng tuyển đã có thời gian công tác có đóng BHX, để thực hiện nộp hồ sơ đề nghị xếp lương, xét miễn tập sự đảm bảo đúng quy định (về thời gian và thành phần hồ sơ chứng minh thời gian công tác đóng BHXH).

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Ngô Quyên được biết.

Gửi phản hồi: