Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La chúng tôi đang Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh cho các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành của tỉnh (Chủ đầu tư). Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc trong việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC, cụ thể như sau: 1. Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại khoản 5, Điều 21 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính "5. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất thì không phải lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhưng phải lập phương án thi công và được cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt"; Theo quy định tại khoản 1, Mục IV Hướng dẫn số 123/HD-STNMT ngày 04/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La hướng dẫn thực hiện trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính trên địa bàn tỉnh Sơn La “1. Lập phương án thi công: Khi thực hiện trích đo địa chính thì phải lập phương án thi công và được cơ quan quyết định đầu tư phê duyệt hoặc được chủ đầu tư phê duyệt trong trường hợp cơ quan quyết định đầu tư đã giao nhiệm vụ, uỷ quyền cho chủ đầu tư...’’ . Do vậy, trong quá trình thực hiện Chủ đầu tư đã phê duyệt phương án thi công - dự toán kinh phí trích đo địa chính thửa đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời Chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện hoàn thành. 2. Theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC, tại điểm b khoản 1 Điều 4 quy định có khoản chi: chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 gồm: Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp phải đo đạc lại. 3. Nay Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang lập dự toán chi phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án trình phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt dự toán. Thì đối với khoản mục chi phí trích đo địa chính thửa đất đã được Chủ đầu tư phê duyệt, Trung tâm có được bổ sung vào các mục chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án để trình UBND cấp huyện phê duyệt dự toán chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án để làm cơ sở quyết toán tổng thể các khoản chi phí có liên quan trực tiết thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án hay không.
15/08/2023
Trả lời:

Trả lời:

- Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính thì kinh phí lập, chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017; không thuộc kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 61/2022/TT-BTC.

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC khoản chi “trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng” là một trong các nội dung chi tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc nhóm chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị độc giả báo cáo đơn vị rà soát lại khoản mục chi phí trích đo địa chính thửa đất phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã được chủ đầu tư phê duyệt phương án thi công – dự toán kinh phí riêng và thực hiện ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện hoàn thành, nhưng không thuộc kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan hay không. Trên cơ sở đó xử lý theo đúng quy định của pháp luật tương ứng, bảo đảm một nội dung chi thì chỉ dự toán và chi trả một lần, không được chi trùng.

Bộ Tài chính trả lời để Độc giả được biết./.

Gửi phản hồi: