Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gởi Bộ Tài Chính Việc xác định chi phí đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính khu đất được xác định theo quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Vậy, Xin quý Bộ cho biết theo điều 4 thông tư 74/2015/TT-BTC quy định về “nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường , hổ trợ tái định cư và cưởng chế kế kiểm đếm, cưởng chế thu hồi đất”. Tuy nhiên để lập hồ sơ trình cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi đất và cập nhật chỉnh lý sổ bộ địa chính phải thực hiện công tác dịch vụ lập Trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích lục địa chính thửa đất theo khoản d điều 10 thông tư số :30/2014/TT-BTNMT. Vậy chi phí lập Trích đo bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích lục địa chính thửa đất có nằm trong “nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường , hổ trợ tái định cư và cưởng chế kế kiểm đếm, cưởng chế thu hồi đất” theođiều 4 thông tư 74/2015/TT-BTC hay không ? Xin chân thành cảm ơn!
27/06/2023
Trả lời:

1.     Nội dung trả lời:

a) Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2022) thay thế Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015; theo đó:

(i) Về phạm vi điều chỉnh của Thông tưsố 61/2022/TT-BTC, tại điểm d khoản 2 Điều 1 đã quy định: Kinh phí lập, chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

(ii) Về nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Thông tư số 61/2022/TT-BTC, tại điểm b khoản 1 Điều 4 quy định có khoản chi: chi điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013gồm: Phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai; trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án(nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấttrong trường hợp phải đo đạc lại.

b) Tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đã quy định:

1. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc do Phòng Tài nguyên và Môi trường lập gồm:

…d) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (đã có khi lập hồ sơ trình ban hành thông báo thu hồi đất)”.

Căn cứ các quy định trên thì chi phí để trích đo địa chính thửa đất, đo đạc diện tích thực tế thửa đất thuộc khu đất thu hồi tại nơi chưa có bản đồ địa chínhthuộc nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính; khoản chi phí lập, chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính.

Trên đây là nội dung Bộ Tài chính trả lời theo chính sách liên quan, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trả lời độc giả Hoàng Minh Hùng./.          

Gửi phản hồi: