Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi tổng cục thuế. Chúng tôi có một hóa đơn 03 ngày 24/04/2023 xuất vào cty khu chế xuất và vừa kí hóa đơn song tôi phát hiện sai về thuế suất, tôi làm hóa đơn 04 thay thế cho hóa đơn 03 ngày 24/04/2023. và sau khi xuất hàng thông quan các thủ tục song xuôi đến ngày 26/05/2023 phát hiện sai sót hđ 04 ngày 24/04/2023 sai về số lượng hàng hóa , bây giờ cho tôi hỏi tôi xuất hóa đơn tiếp ĐIều CHỈNH hóa đơn 04 ngày 24/04/2023 được không? Và thời gian ghi nhận chi phí của tôi là hóa đơn 03 ngày 24/04/2023? hay hóa đơn chuẩn bị xuất ngày 26/05/2023 này?
07/06/2023
Trả lời:
Gửi phản hồi: