Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi tên là: Phạm Thị Mỹ Trang, Sinh ngày: 02/06/1986 Đang làm việc tại: Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên. Địa chỉ: KP Trung Hòa, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời gian làm việc: từ ngày 01/10/2013 đến nay. Vị trí: Hợp đồng làm nhân viên kế toán kiêm văn thư lưu trữ tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa. (Có bằng cử nhân kế toán năm 2012). Hệ số lương được hưởng của tôi trong thời gian công tác tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa từ tháng 10/2013 đến tháng 9/2022 là 3.0 (hạng III, ngạch 06.031) có xác nhận của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên về việc nâng bậc lương, và có tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (đính kèm quá trình đóng BHXH) . Vừa qua, tôi đã tham dự kỳ thi xét tuyển viên chức do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức, kết quả trúng tuyển vào vị trí việc làm Văn thư viên hạng III; mã ngạch 02.007 (Bẳng bằng cử nhân kế toán năm 2012 và chứng chỉ văn thư tháng 9 năm 2021) , thời gian làm việc từ ngày 03/10/2022. Theo dự kiến xếp lương của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên đối với tôi là ngạch Văn thư viên; mã ngạch 02.007; bậc 1, hệ số lương 2,34 từ ngày 03/10/2022, thời gian nâng bậc lần sau 03/09/2021. (Theo Danh sách dự kiến xếp lương đối với viên chức mới tuyển dụng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1643/SNV-TCCCVC ngày 08/12/2022 của Sở Nội vụ về việc có ý kiến đối với danh sách kết quả thẩm dịnh xếp lương đối với viên chức mới tuyển dụng và nội dung tại mục 3 Công văn số 30/SNV-TCCCVC ngày 06/01/2023 về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới tuyển dụng). Tại công văn số 1227/BTC-TCCB ngày 09/02/2023 của Bộ tài chính về việc xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng công chức, viên chức đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc. Tại mục 1.1. Thực hiện xếp lương chung có nêu: a. Căn cứ thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc (theo đúng quy định pháp luật, có căn cứ xác minh) trước khi trúng tuyển ở trình độ tương ứng với yêu cầu vị trí dự tuyển thực hiện việc xếp lương ở ngạch công chức, hạng viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng theo quy định hiện hành. Theo đó, công việc được coi là phù hợp để được tính thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để làm căn cứ xếp lương như sau: - Công việc ở trình độ từ đại học trở lên đối với vị trí giữ ngạch chuyên viên và tương đương. Xét như trong ví dụ của ông Nguyễn Văn A vào trong trường hợp của tôi thì khi thời gian công tác từ tháng 10/2013, tôi có bằng cử nhân kế toán, làm vị trí nhân viên kế toán kiêm văn thư lưu trữ đến khi tuyển dụng, có trình độ đại học và có tham gia BHXH bắt buộc là phù hợp. Cho tôi hỏi Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên xếp lương cho tôi như vậy là đúng hay sai? Nếu đúng thì vì sao đúng? Sai vì sao sai? Tôi xin chân thành cảm ơn.
23/05/2023
Trả lời:

Khoản 4 Điều 47 Luật Viên chức quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về viên chức”.

Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: “ 5. Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành.”

Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khi tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức phải thực hiện đúng quy định tại Nghị định này và các quy định khác có liên quan.”

Theo đó, việc hướng dẫn xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý viên chức quy định tại Khoản 4 Điều 47 Luật viên chức và Khoản 1 Điều 68 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Độc giả Phạm Thị Mỹ Trang được trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên từ ngày 03/10/2022. Theo đó,  việc hướng dẫn xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng của độc giả Phạm Thị Mỹ Trang thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức là Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên (Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ).

Bộ Tài chính trả lời để độc giả được biết.

Gửi phản hồi: