Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi bộ Tài chính, tôi có thắc mắc về một trong các điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán (theo điều 4, thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính) là: "Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học". Tôi học ngành Kinh tế xây dựng của Đại học Xây dựng, có các môn: kinh tế học; kinh tế xây dựng; kinh tế đầu tư; thống kê trong xây dựng; tài chính doanh nghiệp xây dựng; mô hình toán kinh tế và tin ứng dụng; phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; hạch toán kế toán; marketing trong xây dựng; kế hoạch dự báo; định giá sản phẩm. Thì môn nào được tính để xét điều kiện thi ạ. Xin cảm ơn! (ngày 10/5/2023)
02/06/2023
Trả lời:

Câu hỏi của độc giả hỏi về điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên, một trong những điều kiện dự thi như sau: “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học”. Như vậy, các môn học sẽ được tính để xét điều kiện dự thi của độc giả học ngành Kinh tế xây dựng của Đại học Xây dựng bao gồm: tài chính doanh nghiệp xây dựng, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kế toán.

Trân trọng./.

Gửi phản hồi: