Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Hỏi: Kình gửi Bộ Tài chinh, Tôi có câu hỏi mong quý Bộ giải đáp thắc mắc. Tôi hiện đang công tác tại Ban QLDA huyện (BQL khu vực), và được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (Đơn vị nhóm 2). Theo Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, BQLDA sử dụng vốn đầu tư công, các khoản thu tại Ban QLDA nơi tôi làm việc phát sinh chủ yếu gồm thu từ chi phí quản lý dự án, thu từ thực hiện hoạt động tư vấn của dự án được giao quản lý (các dự án đều sử dụng vốn đầu tư công). Theo Điều 13 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, tôi đang hiểu như sau: 1. Đối với dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nước; dự toán thu, chi từ nguồn thu phí được để lại chi; dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ: UBND cấp huyện sẽ thực hiện phân bổ và giao dự toán cho đơn vị theo quy định của Luật NSNN. 2. Đối với dự toán thu, chi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định dự toán thu, chi trên cơ sở kế hoạch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Tôi xin được hỏi thẩm quyền phê duyệt dự toán thu, chi đối với trường hợp nơi tôi công tác (đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên - nhóm 2, có nguồn thu chủ yêu từ hoạt động quản lý dự án, tư vấn các dự án sử dụng vốn đầu tư công được giao quản lý). Thủ trưởng BQLDA huyện có được tự phê duyệt báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; hay UBND huyện phải phê duyệt dự toán thu, chi. Kính mong Bộ Tài chính giải đáp thắc mắc về nội dung này. Tôi xin chân thành cảm ơn!
20/06/2023
Trả lời:

Theo nội dung nêu trong câu hỏi của Quý độc giả công tác tại Ban QLDA huyện (BQL khu vực) và được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (Đơn vị nhóm 2).

Tại Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021, Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Theo đó,  khoản 2 Điều 3 Thông tư quy định:

"Điều 3. Sử dụng các khoản thu

2. BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực: Sử dụng các khoản thu tại  Điều 2 Thông tư này theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn."

Như vậy, việc sử dụng các khoản thu của Ban QLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực là đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ) và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính).                                                                  

Về phân bổ và giao dự toán: Tại Điều 4, Điều 6  Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đã quy định rõ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước. Do đó, trường hợp đơn vị sự nghiệp công xác định là đơn vị sự nghiệp công chỉ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác thì việc phân bổ, giao dự toán được thực hiện theo khoản 6 Điều 13 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: