Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Anh chị cho em hỏi: Căn cứ theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 thì dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư, khu đô thị là Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy Nhiên theo Thông tư 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính thì biểu phí bảo hiểm cho công trình nêu trên lại không có (trước đây thông tư 329/2016/TT-BTC là có nhưng đã hết hiệu lực). Do vậy anh chị cho em hỏi xác định biểu phí bảo hiểm nêu trên thực hiện theo văn bản nào ạ?
23/05/2023
Trả lời:


- Theo quy định tại điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 9 Luật Xây dựng năm 2014: “2. Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định như sau: a. Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp.”

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng(Thông tư số 50/2022/TT-BTC): Đối tượng bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng là công trình, hạng mục công trình quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.”

- Phụ lục I Thông tư số 50/2022/TT-BTC quy định về biểu phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình được bảo hiểm có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng.

- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 50/2022/TT-BTC: “Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại điểm a khoản 1 Mục I và điểm a khoản 1 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này hoặc công trình xây dựng có giá trị từ một nghìn (1.000) tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải được xếp hạng tối thiểu “BBB” theo Standard & Poor’s, “B++” theo A.M.Best hoặc các kết quả xếp hạng tương đương của các tổ chức có chức năng, kinh nghiệm xếp hạng khác trong năm tài chính gần nhất năm nhận tái bảo hiểm.”

Đề nghị độc giả căn cứ quy định pháp luật nêu trên nghiên cứu, rà soát, trường hợp công trình xây dựng thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, đề nghị bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định pháp luật.


Gửi phản hồi: