Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủquy địnhQuỹ phòng chống thiên tai là quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 2, Điều 24, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về việc thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có nêu “Bộ Tài chínhcó trách nhiệm hướng dẫn cơ chế tài chính, chế độ kế toán đối với Quỹ phòng chống thiên tai”. Tuy nhiên,đến thời điểm hiện tại Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn về cơ chế tài chính, kế toán. Do đó, cơ quan quản lý Quỹ gặp khó khăn trong việc xác định cơ chế tài chính, kế toán của Quỹ phòng, chống thiên tai.

Cho tôi hỏi, chi phí quản lý, điều hành quỹ cấp tỉnh không quá 3% tổng thu trong năm có bao gồm cả khoản lãi tiền gửi hay không? Tổng thu trong năm có bao gồm cả phần thu theo kế hoạch của năm trước và thu cho năm hiện tại hay không?Các hoạt động nào được phép chi từ 3% tổng thu (lương hợp đồng và các khoản đóng góp, phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng Quỹ...)?

Hình thức lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm theo hình thức nào?Áp dụng hệ thống tài khoản kế toán nào?(các Quỹ tài chính ngoài ngân sách có hướng dẫn tại Thông tư 90/2021/TT-BTC, không áp dụng được với Quỹ phòng, chống thiên tai)

06/06/2023
Trả lời:

1.     Về việc hướng dẫn cơ chế tài chính Quỹ PCTT

Việc thành lập Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ quy định việc thành lập và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tồn tại một số vướng mắc với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi bổ sung năm 2019) và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)

Vì vậy, Bộ Tài chính đã có công văn số 4246/BTC-HCSN ngày 27/04/2023 gửi Ban Dân nguyện về việc giải trình, cung cấp thông tin về trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV, theo đó đối với việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Quỹ Phòng chống thiên tai, Bộ Tài chính đã báo cáo các vướng mắc tồn tại trong việc thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai và có ý kiến: “Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2021/NĐ-CP) báo cáo và trình Chính phủ sửa đổi bổ sung mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai để đảm bảo đồng bộ trong hệ thống quy định của pháp luật, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ NN và PTNT hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai theo đúng quy định của pháp luật”.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 4245/BTC-HCSN ngày 27/04/2023 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và trình Chính phủ sửa đổi bổ sung mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai để đảm bảo đồng bộ trong hệ thống quy định của pháp luật; trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ NN và PTNT hướng dẫn về cơ quản lý tài chính của Quỹ phòng chống thiên tai, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính thông tin đến Quý độc giả để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.     Về việc hướng dẫn chế độ kế toán Quỹ PCTT

Nội dung thư độc giả hỏi có liên quan đến cơ chế tài chính, kế toán của Quỹ Phòng chống thiên tai (Quỹ PCTT). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ Cục QLKT trả lời nội dung liên quan đến đề nghị hướng dẫn về hình thức lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm, hệ thống kế toán áp dụng đối với Quỹ PCTT như sau:

       Điều 3 Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý Quỹ PCTT quy định: “Quỹ Phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.”

          Điều 2 Thông tư 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 (Thông tư 90) quy định: “Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ (Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách) là đơn vị kế toán.”

          Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 90 quy định về tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

        Căn cứ các quy định trên, Quỹ PCTT thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 90. Quỹ PCTT thực hiện áp dụng hệ thống kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán theo các quy định tại Thông tư 90.

            Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.Gửi phản hồi: