Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Đơn vị chúng tôi là Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành cấp tỉnh(Chủ đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% chi TX) đang thực hiện công tổ chức thực hiện GPMB các dự án ở các huyện, xã. Trong Tổ thống kê GPMB do UBND huyện thành lập bao gồm cả viên chức thuộc Ban QLDA, công chức cấp huyện (công chức Phòng Tài nguyên&Môi trường, Phòng TC-KH). Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Tổ thống kê phải phối hợp làm việc với rất nhiều cơ quan của Huyện, xã, làm việc hết sức vất vả. Vì vậy, chúng tôi (Chủ đầu tư) mong muốn được mời cơm (chi tiếp khách) các tổ chức, cá nhân tại địa phương có liên quan đến công tác GPMB để động viên, chia sẻ công việc. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các mục chi theo quy định thì nhận thấy tại điểm i Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định: “i) Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”. Theo quy định này thì Chủ đầu tư có được sử dụng chi phí tổ chức thực hiện đền bù GPMB để chi tiếp khách không? Nội dung chi tiếp khách có được áp dụng với cụm từ “ Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp” không?. Kính mong Bộ Tài chính hướng dẫn để đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước! Xin chân trọng cảm ơn!
07/06/2023
Trả lời:

Tại Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2023 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể những nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; trong đó quy định các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất.

Vì vậy, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường cần căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2023 của Bộ Tài chính và thực tế thực hiện để xác định các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất cho phù hợp.

Cục QLCS đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính trả lời bạn đọc theo nội dung trên./.

Gửi phản hồi: