Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính: Tôi xin hỏi về cách lập bảng cân đối kế toán theo TT200/2014/TT-BTC Điều 112: Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm 1.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN) - Tài sản dài hạn khác (Mã số 260) Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268. (không cộng chỉ tiêu mã số 263 lên chỉ tiêu tổng hợp mã số 260) Và tổng cộng tài sản: Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200. VẬY CHỈ TIÊU MÃ SỐ 263 KHÔNG ĐƯỢC CỘNG VÀO TỔNG TÀI SẢN. Vậy Bộ Tài Chính cho tôi hỏi. không cộng chỉ tiêu mã số 263 vào tổng cộng tài sản của Doanh nghiệp Thì bảng cân đối kế toán có thể cân được không. TỔNG TÀI SẢN có bằng TỔNG NGUỒN VỐN không. Kính mong Bộ Tài Chính giải đáp thắc mắc để tôi được rõ. Trân Trọng cảm ơn!.
10/05/2023
Trả lời:

Theo quy định tại điểm b Khoản 1.4 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, chỉ tiêu Tài sản dài hạn khác (Mã số 260) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các tài sản dài hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo. Đồng thời, chỉ tiêu Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (Mã số 263) phản ánh giá trị thuần (sau khi đã trừ dự phòng giảm giá) của thiết bị, vật tư, phụ tùng dùng để dự trữ, thay thế, phòng ngừa hư hỏng của tài sản nhưng không đủ tiêu chuẩn để phân loại là tài sản cố định và có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường nên không được phân loại là hàng tồn kho. Do đó, chỉ tiêu Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn (Mã số 263) được tính vào trong chỉ tiêu Tài sản dài hạn khác (Mã số 260) trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Quý độc giả nghiên cứu, thực hiện./.

Gửi phản hồi: