Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi cục thanh tra bảo hiểm .vào năm 2021 tôi có tới ngân hàng mb gửi tiết kiệm và được nvtv( nhân viên tư vấn) tư vấn gói bảo hiểm mb ageas life . Sau gần 1 năm tôi mới biết là những gì trong hợp đồng không hề giống như nvtv đã tư vấn( tôi có bằng chứng là tin nhắn ) . Nên tôi quyết định ko đóng tiếp và chấp nhận mất số tiền là 80triệu/1 năm . Sau khi tới kì đóng phí tiếp theo thì nvtv gọi cho tôi và nói rằng sẽ làm đơn lên công ty khiếu nại về việc nvtv tư vấn không đúng và yêu cầu công ty bảo hiểm trả lại số tiền đã đóng . Và có nói rằng chắc chắn sẽ lấy lại được ( tôi có bằng chứng là tin nhắn của nvtv) và yêu cầu tôi đóng tiếp bảo hiểm là 20 triệu cho 1 quý. Sau khi tôi đóng tiền hơn 1 tháng gọi điện cho nvtv thì ko nghe máy gọi nhiều lần thì nvtv nói là đã chuyển công tác ko làm ở đó nữa.gọi lên công ty thì công ty báo rằng không nhận được đơn nào hết. Tôi đã đến ngân hàng mb kim ngưu( nơi nvtv làm việc) và được biết là nv chưa chuyển công tác . Sau đó tôi đã lên công ty trình bầy và làm đơn công ty đã hẹn trả lời muộn nhất vào 20/4/2023 .hiện dã là ngày 25 nhưng công ty vẫn chưa trả lời tôi . Vậy tôi muốn hỏi hành động của nvtv có được coi là lừa đảo khách hàng không . Và tôi có thể kiện hoặc đến cơ quan nào để có thể khiếu nại, giải quyết giúp tôi . Là một ngân hàng và là 1 công ty bảo hiểm của quân đội , của nhà nước mà lại có những sự việc như vậy . Tôi là 1 người dân tin tưởng vào quan đội vào nhà nước lên mới tìm đến ngân hàng vậy mà lại xảy ra sự việc như trên là một công dân thực sự giờ cũng không biết tin vào ai. Tôi mong cục thanh tra bảo hiểm có thể trả lời giúp tôi . Tôi chân thành cám ơn
19/05/2023
Trả lời:
Nội dung trả lời:
B  Tài  chính  nhn được  câu  hi  ca độc  gi  Nguyn  Th Bích Ngà qua

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của độc giả Nguyễn Thị Bích Ngà qua cổng thông tin điện tử về hành vi tư vấn không đúng của nhân viên tư vấn có phải là lừa đảo không và độc giả có thể khiếu nại đến cơ quan nào để giải quyết?

Theo thông tin cung cấp của độc giả Nguyễn Thị Bích Ngà tại câu hỏi gửi Bộ Tài chính, hợp đồng bảo hiểm của độc giả Nguyễn Thị Bích Ngà được giao kết từ năm 2021. Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 quy định: 1. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”.

- Điểm a khoản 2 Điều 85 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm: “a) Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài”;

- Điểm đ khoản 1 Điều 84 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm: “Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm”;

- Điều 88 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: “Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.”

- Điều 174 Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm...”

- Khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 quy định về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: “2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm: a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.”

- Nội dung phản ánh của độc giả liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm và quản lý đại lý bảo hiểm, thuộc thẩm quyền giải quyết của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp độc giả phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận là Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015.
- Điu  174  B  Lut  Hình  s  s  100/2015/QH13  ngày  27/11/2015  quy
đnh  v  Ti  la đảo  chiếm đot  tài  sn: “Người  nào  bng  th đon  gian  di
chiếm đot  tài  sn  ca  người  khác  tr  giá  t  2.000.000 đồng đến  dưới
50.000.000 đồng hoc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuc mt trong các trường
hp sau đây, thì b pht ci to không giam gi đến 03 năm hoc pht tù t 06
tháng đến 03 năm...”
- Khoản  2 Điều  145 Bộ luật Tố tụng  hình sự số  101/2015/QH13  ngày
27/11/2015 quy định về trách nhiệm tiếp nhậnthẩm quyền giải quyết tố giác,
tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: “2. Cơ quan, t chc có trách nhim tiếp
nhn  t  giác,  tin  báo  v  ti  phm,  kiến  ngh  khi  t  gm:  a)  Cơ  quan điu  tra,
Vin  kim  sát  tiếp  nhn  t  giác,  tin  báo  v  ti  phm,  kiến  ngh  khi  t;  b)  Cơ
quan, t chc khác tiếp nhn t giác, tin báo v ti phm.”
- Nội dung phản ánh của độc giả liên quan đến hoạt động đạibảo hiểm
quản  lý đại  lý bảo hiểm,  thuc  thm  quyn  gii  quyết  ca  doanh  nghip  bo
him. Trường hp độc gi phát hin hành vi có du hiu ti phm thì cơ quan có
trách nhim tiếp nhn là Cơ quan điu tra, Vin kim sát theo quy định ti khon
2 Điu 145 B lut T tng hình s s 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015.
Bộ Tài chính thông tin để độc giả được biết./.
                                                            Nội, ngày      tháng 5 năm 2023
                                                                         KT. CỤC TRƯỞNG
      PHÓ CỤC TRƯỞNG


Gửi phản hồi: