Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính! Quỹ phòng, chống thiên tai là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Chức năng của Quỹ PCTT: + Tiếp nhận, quản lý các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập Quỹ PCTT) và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. + Cấp phát kinh phí từ Quỹ PCTT chi cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Câu hỏi: 1. Tại điểm c, khoản 1, điều 3 của Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, Báo cáo Quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách lập theo Mẫu biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Vậy khi quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai có phần phải lập báo cáo tài chính, mở các loại sổ theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp không? 2. Quỹ PCTT tiếp nhận, quản lý các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập Quỹ PCTT) và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nộp vào tài khoản tiền gửi Kho bạc nhà nước thì hạch toán thế nào? 3.Quỹ PCTT cấp phát kinh phí từ Quỹ PCTT chi cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, mua sắm tài sản cố định (máy móc thiết bị), chi hoạt động quản lý điều hành quỹ PCTT (chi phụ cấp kiêm nhiệm, mua văn phòng phẩm, làm thêm giờ, bao thứ....) thì hạch toán thế nào? Kính nhờ Bộ Tài chính hướng dẫn thực hành chế độ kế toán cho Quỹ phòng chống thiên tai. Xin cảm ơn! Theo Thông
12/04/2023
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về nộp báo cáo quyết toán ngân sách theo Thông tư 137/2017/TT-BTC, hạch toán các nguồn thu, các khoản chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT), Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về áp dụng chế độ kế toán:

          * Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định:

          Tại Điều 3:

“1. Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

....

4. Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”.

Tại khoản 1 Điều 25: “Nghị định này có hiệu lực là ngày 15 tháng 9 năm 2021.”.

* Thông tư 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách quy định:

Tại khoản 1 Điều 2: Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho các Quỹ (Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách) là đơn vị kế toán.

Tại khoản 1 Điều 9 : “Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.”

          Căn cứ quy định trên, từ năm 2022, Quỹ PCTT  thuộc đối tượng phải áp dụng chế độ kế toán quy định tại Thông tư 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021.

          2. Đối với nội dung trong thư hỏi của độc giả về báo cáo quyết toán ngân sách; kế toán các khoản thu từ các khoản đóng góp của tổ chức và cá nhân trên địa bàn và đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; kế toán các khoản chi hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục thiên tai, mua sắm tài sản cố định; chi hoạt động quản lý điều hành quỹ:  Quỹ PCTT thực hiện theo các quy định tại Thông tư 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021.

          Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: