Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Chúng tôi là Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị (đơn vị sự nghiệp công tự chủ bảo đảm 1 phần chi thường xuyên (Đơn vị nhóm 3) Hiện nay theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 3 của Thông tư 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của BTC Hướng dẫn lập dự toán,sử dụng thanh quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường hỗ trọ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có quy định: (Các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điề kiện kinh tế- xã hội khó khăn...dự án xây dự hạ tầng theo tuyến, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Bồi thường hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 điều 6 Thông tư này. Như vậy mức trích sẽ trên 2% Vậy Quý cơ quan cho tôi hỏi là công trình theo tuyến như trên sau khi Dự toán được phê duyệt Đơn vị chúng tôi sau khi trả các chi phí, theo điều 5 của Thông tư này.. Số tiền dư còn lại có được lập các quỹ theo quy định Nghị định 61/2021NĐ-CP hay phải nộp lại Nhà nước..
24/05/2023
Trả lời:

2.1. Tại Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 2 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ).

Tại khoản 1 Điều 68 Luật Đất đai năm 2013 quy định: 1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằnggồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”.

b) Việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập và cho dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến như sau:

(1) Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 61/2022/TT-BTC; trong đó tại điểm a khoản 1 Điều 3 quy định:

Điều 3. Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

1. Mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm được quy định như sau:

a) Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, mức trích kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm (nếu có) được căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc thực tế theo dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này”.

(2) Nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 61/2022/TT-BTC.

(3) Việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 61/2022/TT-BTC:

Điều 6. Lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm

1. Việc lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm thực hiện như sau:

a) Đối với dự án, tiểu dự án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này:

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường căn cứ nội dung chi quy định tại Điều 4 Thông tư này, mức chi quy định tại Điều 5 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm (nếu có);để trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

3. Việc sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm của các dự án, tiểu dự án do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện như sau:

a) Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm theo dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là nguồn thu của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; được tổng hợp chung vào nguồn thu của đơn vị và được sử dụng, thanh, quyết toán theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 7. Lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất

3. Việc sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện như sau:

          …b) Đối với các dự án, tiểu dự án do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là nguồn thu của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; được tổng hợp chung vào nguồn thu của đơn vị và được sử dụng, thanh, quyết toán theo cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

          c) Đối với những dự án, tiểu dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (bao gồm cả kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế kiểm đếm) trước ngày Thông tư số 61/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 8 Thông tư số 61/2022/TT-BTC.  

2.2.Tại Điều 18 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định về phân phối kết quả tài chính trong năm đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3): "Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định này, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên giao tự chủ (nếu có), đơn vị được sử dụng theo thứ tự như sau:..." .

Trên đây là nội dung Bộ Tài chính trả lời theo chính sách liên quan, đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, trả lời Vũ Đức Long thực hiện theo quy định của pháp luật./.                                                              
Gửi phản hồi: