Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Câu hỏi 1: Tôi được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch vào ngạch kế toán viên trung cấp (bảng lương trung cấp) từ năm 2012 đến 31/7/2022. Đến ngày 01/8/2022 tôi được chuyển xếp lương từ ngạch kế toán viên trung cấp cũ (bảng lương trung cấp) sang ngạch kế toán viên trung cấp mới (bảng lương cao đẳng). Thời hạn nộp hồ sơ thi nâng ngạch là 01/3/2023. Xin hỏi trường hợp của tôi có được xác định là đủ 12 tháng giữ ngạch kế toán viên trung cấp để đủ điều kiện dự thi nâng ngạch kế toán viên theo Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính không? ( Đối với công chức dự thi nâng ngạch kế toán viên thì ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này phải đang giữ ngạch kế toán viên trung cấp và có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó phải có tối thiểu đủ 01 năm (12 tháng) liên tục giữ ngạch kế toán viên trung cấp tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.) 2. Câu hỏi 2: Theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC quy định tiêu chuẩn ngạch kế toán viên phải Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương. Tôi chỉ có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trước năm 2022 mà không có chứng chỉ Kế toán viên, vậy năm 2023 tôi có đủ điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên không?
06/04/2023
Trả lời:

Điểm d Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 29/TT-BTC ngày 03/6/2022 về việc quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định trình độ đào tạo với Kế toán viên trung cấp quy định: d) Ngạch kế toán viên trung cấp (mã số 06.032), kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039), kiểm tra viên trung cấp hải quan (mã số 08.052), kỹ thuật viên bảo quản trung cấp (mã số 19.222), thủ kho bảo quản (mã số 19.223) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;”

Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 29/TT-BTC ngày 03/6/2022 về việc quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định trình độ đào tạo với Kế toán viên trung cấp quy định: 3. Công chức, viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn của ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định tại Thông tư này tương ứng với ngạch, chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.”

Theo đó, việc kể từ ngày 01/8/2022, độc giả được chuyển xếp lương từ ngạch kế toán viên trung cấp (cũ) sang ngạch kế toán viên trung cấp (mới) chỉ là việc chuyển xếp lương theo quy định, không ảnh hưởng đến việc xác định thời gian giữ ngạch của công chức để xét điều kiện dự thi nâng ngạch theo khoản 5 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính.

Câu hỏi số 2:

Điểm 4 Điều 25 Thông tư số 29/TT-BTC ngày 03/6/2022 về việc quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ quy định: “4. Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này.”

          Theo đó, để thi nâng ngạch từ Kế toán viên trung cấp lên Kế toán viên, ngoài đáp ứng các điều kiện khác theo quy định, độc giả phải có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Kế toán viên cấp trước ngày 30/6/2022 hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Gửi phản hồi: