Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Đơn vị tôi đang công tác là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Đơn vị tôi hiện đang có vướng mắc về hạch toán kế toán như sau: Bên tôi hiện đang thu tiền nước tự chảy giếng khoan theo hình thức thu phí, lệ phí: a) Khi xác định chắc chắn số phí, lệ phí phải thu phát sinh, ghi: Nợ TK 138- Phải thu khác (1383) Có TK 337- Tạm thu (3373). - Khi thu được, ghi: Nợ các TK 111, 112 Có TK 138- Phải thu khác (1383). b) Khi thu phí, lệ phí bằng tiền mặt, tiền gửi (kể cả thu trước phí, lệ phí cho các kỳ sau), ghi: Nợ các TK 111, 112 Có TK 337- Tạm thu (3373). c) Định kỳ, xác định được số phí được khấu trừ, để lại đơn vị theo tỷ lệ quy định, ghi: Nợ TK 014- Phí được khấu trừ, để lại. Đồng thời, kết chuyển số phí được khấu trừ, để lại từ TK 337- Tạm thu (3373) sang TK 514- Thu phí được khấu trừ, để lại (trừ số phí đơn vị dùng để mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho hoặc TSCĐ sử dụng cho hoạt động thu phí) tương ứng với số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại, ghi: Nợ TK 337- Tạm thu (3373) Có TK 514- Thu phí được khấu trừ, để lại. Hiện nay nguồn thu này phải chuyển sang giá dịch vụ thì hạch toán chuyển số dư nghiệp vụ này như thế nào? Số dư tài khoản kho bạc đã chuyển từ tài khoản 3712 sang tài khoản 3714. Về hạch toán kế toán hiện đang còn số dư trên các tài khoản: Nợ 112/ Có 3373 Ghi đơn Nợ 0141 Xin hỏi khi chuyển sang giá dịch vụ thì điều chỉnh hạch toán như thế nào ạ? Xin cảm ơn
05/04/2023
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về việc điều chỉnh số liệu các tài khoản 3373 “Tạm thu phí, lệ phí”, tài khoản 014 “Phí được khấu trừ, để lại” do trước đây khoản thu tiền nước tự chảy giếng khoan của đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức thu phí nay được chuyển sang giá dịch vụ. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định:

Tài khoản 3373- Tạm thu phí, lệ phí: Phản ánh các khoản thu phí, lệ phí theo pháp luật phí, lệ phí phát sinh tại đơn vị.

Tài khoản 014 “Phí được khấu trừ, để lại” dùng cho các đơn vị có phát sinh các khoản phí được khấu trừ, để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí, để phản ánh khoản chi cho các hoạt động theo quy định từ nguồn phí được khấu trừ, để lại phải hạch toán theo Mục lục NSNN.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp của đơn vị khoản thu tiền nước tự chảy giếng khoan đang thực hiện theo hình thức thu phí nay được chuyển sang giá dịch vụ, đơn vị phải thực hiện:

- Rà soát để nộp trả NSNN đối với phần phải nộp ngân sách theo quy định.

- Đối với phần phí được khấu trừ, để lại đơn vị nhưng chưa sử dụng hết đến thời điểm chuyển sang giá dịch vụ đơn vị được phép tiếp tục sử dụng thì căn cứ hồ sơ tài liệu có liên quan, kế toán thực hiện điều chỉnh các số liệu như sau:

+ Tất toán số dư tài khoản 3373 “Tạm thu phí, lệ phí” và ghi nhận doanh thu dịch vụ, ghi: Nợ TK 3373/Có TK 531.

+ Tất toán số dư tài khoản 014 “Phí được khấu trừ, để lại”: Ghi âm nợ TK 014.

Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: