Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Tôi tên là Ngô Xuân Long Số điện thoại: 0908669709 Mail: ngoxuanlong@gmail.com Địa chỉ: 145/34 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Tôi là Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần VKC Holdings (Mã chứng khoán VKC). Ngày 16/3/2023 tôi có nộp Đơn xin rút đơn từ nhiệm và tiếp tục nhiệm vụ ban kiểm soát nộp ngày 14/11/2022. Công ty Cổ phần VKC Holdings (Mã chứng khoán VKC) chưa tổ chức Đại hội cổ đông để thông qua nội dung xin từ nhiệm. 1/ Tôi làm công văn này kính hỏi Quý cơ quan theo quy định của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán thì tôi có được quyền rút đơn từ nhiệm của mình và tiếp tục nhiệm ban kiểm soát của mình không. 2/ Trong trường hợp này thì Công ty Cổ phần VKC Holdings có phải công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán không? 3/Nếu trong khi chờ Đại hội cổ đông thông qua Đơn xin từ nhiệm, Đơn xin rút đơn từ nhiệm tôi và người nội bộ có phải thông báo bằng văn bản khi phát sinh giao dịch mua, bán chứng khoán của Công ty Cổ phần VKC Holdings (Mã chứng khoán: VKC). Kính mong Quý cơ quan sớm xem xét trả lời để tôi được thực hiện theo quy định của pháp luật, xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan.
03/04/2023
Trả lời:

Với vai trò là trưởng Ban kiểm soát công ty niêm yết, ông Ngô Xuân Long có quyền của Trưởng Ban kiểm soát, có nghĩa vụ nghiên cứu đầy đủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

     Theo đó, Điều 174 Luật Doanh nghiệp quy định    “Điều 174. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) rà soát tình hình công bố thông tin của VKC và thấy VKC đã công bố thông tin về Đơn từ nhiệm, Đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Long, đồng thời công bố thông tin văn bản số 01/V/2023-BKS ngày 17/3/2023 của Ban kiểm soát (BKS) trả lời về việc rút đơn từ nhiệm của Ông.

         Như vậy, căn cứ văn bản công bố thông tin của VKC, VKC đã và đang thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với việc gửi đơn xin từ nhiệm và rút đơn xin từ nhiệm của Ông (trả lời câu hỏi 1 và câu hỏi số 2 của Ông nêu trên).

      Trong khi chờ ĐHĐCĐ thông qua đơn xin từ nhiệm, đơn xin rút đơn từ nhiệm, ông Long và người nội bộ phải thông báo bằng văn bản khi phát sinh giao dịch mua, bán chứng khoán VKC theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
     Đề
nghị Ông căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, Điều lệ Công ty và văn bản trả lời của Ban kiểm soát VKC nêu trên để thực hiện quyền và nghĩa vụ ban kiểm soát theo quy định./.

Gửi phản hồi: