Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính! Tôi hiện tại là công chức, được bổ nhiệm vào ngạch kiểm tra viên thuế. Tôi giữ ngạch đến nay đã hơn 9 năm, theo Thông tư 77/2019/TT-BTC tôi đã có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế. Tuy nhiên, theo Thông tư 29/2022/TT-BTC có hiệu lực yêu cầu về chứng chỉ đào tạo đối với ngạch kiểm thuế là: “Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương”. Và Căn cứ Điểm 4, Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 quy định: "4. Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này". Thì bản thân tôi đã có chứng chỉ đã có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế rồi thì có bắt buộc phải học bổ sung thêm chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên để đáp ứng đầy đủ điều kiện của ngạch Kiểm tra viên thuế không? Tôi xin trân trọng cảm ơn! 18/03/2023
27/03/2023
Trả lời:

Tại Điểm 4 Điều 25 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 quy định: "4. Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này"

Độc giả Nguyễn Hoàng Hà chưa cung cấp thông tin về thời gian cấp chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế, nên chưa có căn cứ để xác định độc giả có phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022.

Trường hợp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế của độc giả Nguyễn Hoàng Hà được cấp trước ngày 30/6/2022 thì độc giả không phải tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước tương ứng theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 để đảm bảo tiêu chuẩn ngạch Kiểm tra viên thuế.

Gửi phản hồi: