Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính. Hiện tôi đang là Kế toán của UBND xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tôi muốn hỏi về việc thủ tục sau khi đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật vi phạm hành chính, đã xác định và đã được thẩm định giá thuê công ty thẩm định giá - Theo quy định tại đoạn 2 khoản 3 Điều 12 Thông tư 57/2018/TT-BTC: " Giá trị của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính . Thành phần Hội đồng, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xác định giá khởi điểm để đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi là Thông tư 144/2017/TT-BTC)." - Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 151/2017/NĐ-CP: "Đối với tài sản công không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này, người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định này thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá xác định để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm". Vậy, tôi muốn hỏi, đối với tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, sau khi thủ thục đã được phạt đơn vị tôi làm thủ tục gì để tiếp tục trong việc thanh lý tài sản. Rất mong nhận được phúc đáp của Bộ! Trân trọng cảm ơn! 14/3/2023
24/04/2023
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì một trong các hình thức xử phạt vi phạm hành chính gồm “tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (theo quy định tại khoản 42 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý xử phạt vi phạm hành chính).

Hiện nay, việc xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính (bao gồm hình thức xử lý, trình tự, thủ tục lập phương án xử lý tài sản, thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản, tổ chức xử lý tài sản).

Do đó, trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì việc xử lý tài sản đã có quyết định tịch thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó, Bộ Tài chính lưu ý, trong các hình thức xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không có hình thức thanh lý tài sản.

Đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp trả lời Độc giả./.

Gửi phản hồi: