Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính! Kính đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ giải đáp 02 nội dung sau: I. Quy định về hạn chế đầu tư của Công ty Chứng khoán tại Điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (Viết tắt là Thông tư 121). 1. Quy định: - Tại khoản 3 Điều 28 Thông tư 121 quy định: “3. Tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán không được vượt quá 70% vốn chủ sở hữu. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được mua bán lại trái phiếu niêm yết theo quy định có liên quan về giao dịch mua bán lại trái phiếu”. - Tại điểm e khoản 4 Điều 28 Thông tư 121 quy định: Công ty chứng khoán không được “ e) Đầu tư hoặc góp vốn quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh” 2. Hỏi: Việc đầu tư vào trái phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 28 nêu trên có chịu sự điều chỉnh theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 28 không? hay chỉ cần đảm bảo tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu. II. Quy định về việc công bố thông tin bất thường Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ 1. Quy định Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h, kể từ khi xảy ra một loạt các sự kiện sau:“ d) Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán” 2. Hỏi: Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ có thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo nội dung trên không? Nội dung “các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán” được hiểu là quyết định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán ra nước ngoài hay quyết định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán trong mọi trường hợp. Rất mong nhận được phản hồi của Quý Cơ quan trong thời gian sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn!
05/04/2023
Trả lời:

1.  Trả lời quy định về hạn chế đầu tư: Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về hạn chế đầu tư theo quy định tại Điều 28 Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

2.  Trả lời quy định công bố thông tin bất thường Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ:

-  Quy định: Tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h, kể từ khi xảy ra một loạt các sự kiện sau: “d) Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán.”

-  Hỏi: Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ có thuộc trường hợp phải công bố thông tin theo nội dung trên không? Nội dung “các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán” được hiểu là quyết định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán ra nước ngoài hay quyết định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán trong mọi trường hợp.

-  Trả lời: Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nêu trên, Quyết định phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng thuộc trường hợp phải công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi xảy ra sự kiện.

Gửi phản hồi: