Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tại khoản 2 điều 4 thông tư 108/2021/TT-BTC có nội dung sau: Đối với nguồn thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác và các nguồn thu khác không thuộc dự án được giao quản lý, các Quỹ được trích lập theo quy định: Ban QLDA được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý các khoản thu, chi này. Đơn vị tôi có mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để thu các khoản theo quy định trên. Xin hỏi Bộ tài chính Đơn vị có thể tự thanh toán các chi phí tại ngân hàng mà không cần phải qua Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi có được không? Trân trọng cảm ơn.
06/04/2023
Trả lời:

- Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công:

Điều 4. Tài khoản giao dịch

...

2. Đối với nguồn thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác và các nguồn thu khác không thuộc dự án được giao quản lý, các Quỹ được trích lập theo quy định: Ban QLDA được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý các khoản thu, chi này”.

Theo quy định trên, đối với nguồn thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án cho dự án khác và các nguồn thu khác không thuộc dự án được giao quản lý, các Quỹ được trích lập theo quy định, Ban QLDA được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại để quản lý các khoản thu, chi này; việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

Gửi phản hồi: