Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Theo đó, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng 01 trong 04 hình thức sau: Thứ nhất, nộp phí, lệ phí trực tiếp bằng tiền mặt; Thứ hai, nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng; Thứ ba, nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách Nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước; Thứ tư, nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Ngoài ra, tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được (bao gồm cả tiền phí thu qua tài khoản chuyên thu phí) vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Cho tôi hỏi, Thông tư 74 không quy định hạn cho cơ quan thu PLP phải nộp toàn bộ số tiền PLP thu được trong tháng về TK chờ thu của KBNN (các thông tư liên quan quy định trước ngày 5 hàng tháng phải nộp toàn bộ số tiền PLP thu được của tháng trước vào TK chờ thu của KBNN, Thông tư 74 đã bãi bỏ các nội dung quy định này), vậy số tiền thu PLP trong ngày cuối cùng của tháng, ví dụ có hoạt động thu PLP vào 16g30 của ngày cuối tháng, thì đơn vị làm sao có thể thực hiện các thủ tục nộp tiền mặt vào Ngân hàng ủy nhiệm thu của KBNN trong cùng ngày được? Sau khi thu còn phải làm hoạt động tổng hợp số thu, lập phiếu thu, sau đó đề xuất số phải nộp vào TK KBNN và lập phiếu chi để xuất quỹ cho thủ quỹ nộp vào NHTM được ạ? Rất mong nhận được sự hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn của BTC, xin chân thành cảm ơn!
28/02/2023
Trả lời:

Trả lời câu hỏi của bà Bùi Thị Hoài, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 44 và Điều 55 Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế:

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng…

Điều 55. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế…”.

- Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính quy định: “2. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được (bao gồm cả tiền phí thu qua tài khoản chuyên thu phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các Thông tư thu phí của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được (bao gồm cả tiền lệ phí thu qua tài khoản chuyên thu lệ phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, tổ chức thu phí nộp tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước theo các Thông tư quy định thu phí hiện hành của Bộ Tài chính (thường quy định chậm nhất ngày 05 tháng sau); như vậy, quy định về nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước là giữ quy định như hiện hành, không bãi bỏ quy định về thời hạn tổ chức thu phí nộp tiền phí thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu lệ phí khai, nộp lệ phí thu được theo tháng (chậm nhất ngày 20 tháng sau).

Như vậy, tổ chức thu phí, lệ phí có đủ thời gian để tổng hợp số phí, lệ phí thu được của tháng trước để nộp vào Kho bạc Nhà nước./.

Gửi phản hồi: