Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính. Tôi có câu hỏi liên quan đến Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ như sau: Công ty tôi là công ty kinh doanh lĩnh vực sản xuất phần mềm thành lập ngày 21/03/2022 vốn điều lệ 14 tỷ, góp vốn bằng tài sản cố định là Bản quyền phần mềm trị giá 12 tỷ. Tháng 4/2022 công ty tôi có đăng ký với chi cục thuế khấu hao TSCĐ là phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thông tư, nghị định quy định về khấu hao TSCĐ và nhận thấy phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh phù hợp hơn với doanh nghiệp và đủ điều kiện để áp dụng do là công ty thuộc lĩnh vực công nghệ. Đến tháng 9/2022 công ty chúng tôi có làm thông báo thay đổi phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh và đã được chi cục thuế chấp nhận. Vậy tôi muốn hỏi công ty chúng tôi có được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh từ tháng 3/2022 không hay phải đến hết năm tài chính 2022 mới được áp dụng phương pháp khấu hao mới (vì trước đó đã trích theo phương pháp đường thẳng ). Theo khoản 4 điều 13 thông tư 45/2013/TT-BTC ''Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp'' Chân thành cảm ơn Quý Bộ. Trân trọng!
30/01/2023
Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):

- Điểm Khoản 10 Điều 2:10. Thời gian trích khấu hao TSCĐ: là thời gian cần thiết mà doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn đầu tư TSCĐ.

- Khoản 9 Điều 9 về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định: “ 9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp.”

- Khoản 2,3,4 Điều 13 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:

“2. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp:

...

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

- Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

...

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

4. Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo đó, việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng, doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng cho từng phương pháp trích khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp (điều kiện áp dụng phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC). Trường hợp cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


Gửi phản hồi: