Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Căn cứ vào Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định chi tiết lập KHTC-NSNN 5 năm và KHTC-NSNN 3 năm quy định: "Nhiệm vụ quyền hạn của các bộ, cơ quan TW: a) Phối hợp với Bộ KHĐT dự kiến các chỉ tiêu KTXH chủ yếu thuộc ngành, lĩnh vuwcj thuộc phạm vi quản lý trong giai đoạn 3 năm kế hoạch để làm căn cứ xây dựng KHTC-NSNN 03 năm quốc gia; b) Lập KHTC-NSNN 3 năm của bộ, cơ quan TW, chi tiết theo chi đầu tư, chi thường xuyên và từng lĩnh vực chi gửi Bộ Tài chính, Bộ KHĐT để xem xét, tổng hợp vào KHTC-NSNN 3 năm quốc gia trình Chính phủ". Như vậy theo quy định trên, các bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm lập KHTC-NSNN 03 năm của bộ, cơ quan TW cùng thời điểm lập dự toán NSNN hàng năm. Không phải xây dựng, thông báo trần chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc như quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 Điều 17 có đúng không ạ? Đối với cơ quan sử dụng kinh phí từ quỹ tài chính ngoài NSNN (BHXH, BHTN, BHYT) trong quá trình lập dự toán hàng năm và KHTC-NSNN 3 năm cũng không phải xây dựng, thông báo trần chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc đúng không ạ? Kính mong nhận được lời giải đáp từ quý Bộ!
06/03/2023
Trả lời:

1. Về câu hỏi các bộ, cơ quan trung ương không phải xây dựng, thông báo trần chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc như quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 17 Nghị định số 45/2017/NĐ-CP?

Theo quy định của Nghị định số 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ về lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm yêu cầu việc lập kế hoạch 3 năm phải thực hiện hằng năm. Để lập được kế hoạch 3 năm theo yêu cầu, các bộ, cơ quan trung ương phải triển khai đúng quy trình như hướng dẫn tại Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm, bao gồm việc xây dựng, thông báo trần chi cho đơn vị trực thuộc. Việc thông báo trần chi cho đơn vị trực thuộc cũng tạo điều kiện cho đơn vị chủ động xây dựng nguồn lực cho năm dự toán và 02 năm tiếp theo. Trên thực tế, đã có nhiều bộ, cơ quan trung ương đã thực hiện quy định, quy trình này.

2. Về câu hỏi đối với cơ quan sử dụng kinh phí từ quỹ tài chính ngoài NSNN (BHXH, BHTN, BHYT) trong quá trình lập dự toán hàng năm và KHTC-NSNN 3 năm cũng không phải xây dựng, thông báo trần chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc?

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 45 quy định: Các cơ quan, tổ chức quan hệ không thường xuyên với NSNN không thuộc đối tượng áp dụng thực hiện Nghị định này. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (các khoản chi từ quỹ tài chính ngoài NSNN - BHXH, BHTN, BHYT) không thuộc đối tượng phải thực hiện theo Nghị định số 45, không bắt buộc phải xây dựng, thông báo trần chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, trường hợp Quý cơ quan có khả năng để thực hiện, khuyến khích việc giao trần chi để nâng cao chất lượng quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả kinh phí.  

Gửi phản hồi: