Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Vừa qua, Tổng Cục thuế có ban hành công văn số 4242/TCT-QLRR ngày 15/11/2022 gửi Cục thuế các tỉnh, trong đó cho rằng một trong những trường hợp lập hóa đơn sai quy định là "hóa đơn thay thế và hóa đơn bị thay thế có giá trị khác nhau". Tuy nhiên, tại Điều 19, Nghị định số 123/2020/ND-CP về hóa đơn chứng từ, kỹ thuật thay thế hóa đơn là một trong hai cách xử lý cho hóa đơn có sai sót, trong đó có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, v/v. Vì vậy, tôi có câu hỏi mong cơ quan liên quan giải đáp: tại sao hóa đơn thay thế và hóa đơn bị thay thế có giá trị khác nhau lại có dấu hiệu rủi ro về lập hóa đơn sai quy định, trong khi điều này lại hoàn toàn phù hợp với Nghị định 123; đồng thời xác nhận cách thay thế hóa đơn có sai sót về giá trị như vậy có hợp lệ hay không.
28/12/2022
Trả lời:
Gửi phản hồi: