Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài Chính Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông của tỉnh. Tôi có một thắc mắc trong vấn đề quyết toán vốn đầu tư như sau: Theo Quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 tại Điều 32, Khoản 3 "Đối với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư", tại điểm b "Đối với các trường hợp còn lại: tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành và gửi quyết định phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để tổng hợp vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành chung của toàn bộ dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt quyết toán, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án yêu cầu thẩm tra lại chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán." Ban quản lý dự án nơi tôi đang công tác làm Chủ đầu tư của một số dự án giao thông, các dự án lại đi qua từ 2 huyện trở lên (dự án liên huyện). Trong quá trình thực hiện dự án thì Chủ đầu tư ký Hợp đồng với các Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện để thực hiện công tác bồi thường. Theo quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Tỉnh thì đối với dự án liên huyện thì Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể chung của cả dự án. Sau đó Ủy ban nhân dân các huyện có đất bị thu hồi liên quan đến dự án căn cứ Quyết định phê duyệt phương án của tỉnh sẽ ra Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ra Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với phần dự án thực hiện tại huyện mình. Tôi muốn hỏi như sau: 1. Đơn vị chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án như đã trình bày ở trên là "Chủ đầu tư" hay là 'Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất các huyện" 2. Đối với dự án như nêu trên thì Cơ quan nào phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành là "Ủy ban nhân dân Tỉnh" hay "Ủy ban nhân dân các huyện" Kính mong Bộ Tài Chính xem xét và hướng dẫn cụ thể để Tôi thực hiện đúng quy định. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.
14/10/2022
Trả lời:

Tại điểm b khoản 3 Điều 32 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, quy định như sau: “Đối với các trường hợp còn lại: tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành và gửi quyết định phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để tổng hợp và báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành chung của toàn bộ dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt quyết toán, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án yêu cầu thẩm tra lại chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán.”

1.  Về lập báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án: căn cứ quy định nêu trên tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Do đó, đề nghị căn cứ vào quyết định phê duyệt dự án, các thoản thuận đã ký kết trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện để xác định tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2.  Về thẩm quyền phê duyệt quyết toán: căn cứ quy định nêu trên, thẩm quyền phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào những quy định nêu trên để thực hiện

 

Gửi phản hồi: