Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính! Trước đây đơn vị tôi là Trung tâm quản lý và khai thac CTCC bên tôi hạch toán kế toán theo TT 107, đến Tháng 12/2019 được UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và CTCC tôi vẫn hạch toán theo TT 107 nhưng khi nộp BCTC năm 2020 theo TT 107 thì KBNN tại huyện báo lại là k nhập được vì đã là BQLDA thì phải lập BCTC theo TT 79 mới thể hiện được nguồn vốn XDCB và các khoản thu từ quản lý dự án. Qua nghiên cứu TT 79 bên tôi thấy phù hợp với đối tượng áp dụng tại điều 2 của TT này và áp dụng. Đến nay STC kiểm tra lại nói là đơn vị tôi mặc dù đã có quyết định thành lập BQLDA nhưng trong quyết định có ghi là đơn vị sự nghiệp nên phải áp dụng chế độ kế toántheo TT 107 mới đúng. Bên tôi có giải thích về BCTC của 107 chưa phù hợp và còn thiếu một số chỉ tiêu về XDCB nhưng phía STC vẫn thống nhất áp dụng chế độ kế toán theo TT 107 và để phù hợp báo cáo về XDCB thif phải nhập song song. Kính mong Bộ Tài Chính có văn bản hướng dẫn rõ ràng và cụ thể hơn để đơn vị áp dụng đồng bộ và đúng quy định. Xin cảm ơn
20/09/2022
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải áp dụng Thông tư 107/2017/TT-BTC hay Thông tư 79/2019/TT-BTC. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về áp dụng chế độ kế toán:

- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, tại Điều 2 “Đối tượng áp dụng” quy định:

1. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước;đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là đơn vị hành chính, sự nghiệp).

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên vàchi đầu tư được áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, nếu thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc có tiếp nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài hoặc có nguồn phí được khấu trừ, để lại thì phải lập báo cáo quyết toán quy định tại Phụ lục 04 của Thông tư này”.

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 21, Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

a) Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Trường hợp Tổng cục trưởng được Bộ trưởng phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cùng chuyên ngành, hướng tuyến hoặc trong cùng một khu vực hành chính, tùy theo số lượng, quy mô dự án được phân cấp, ủy quyền và điều kiện tổ chức thực hiện cụ thể, Bộ trưởng có thể giao Tổng Cục trưởng thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý các dự án được phân cấp, ủy quyền;

 c) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do cơ quan có thẩm quyền thành lập theo quy định tại điểm a khoản này làđơn vị sự nghiệp công lập”.

Căn cứ các quy định nêu trên các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực do cơ quan có thẩm quyền thành lập thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

2. Luật Kế toán quy định, mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, theo đó không có quy định về việc đơn vị phải theo dõi và lập BCTC song song theo cả 2 chế độ kế toán.

Ngoài ra hiện nay không có quy định về việc kho bạc nhà nước được chỉ định đơn vị nộp BCTC phải áp dụng chế độ kế toán nào để lập BCTC.     

3. Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo hướng dẫn bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC để phù hợp với cơ chế tài chính và đối tượng áp dụng. Trong thời gian trước mắt đề nghị đơn vị thuyết minh đầy đủ các thông tin có liên quan trên thuyết minh BCTC để phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của đơn vị.

 Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: