Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
kính gửi BTC , tôi là đại lý công ty Manulife việt Nam . Tôi đx làm đơn xin cắt code từ 26/06/2022 và tôi đã nhận được thư cắt code thành công cũng như nhận được thỏa thuận bồi hoàn từ phía công ty vào ngày 25/07 và đến nay tôi vẫn chưa được hiện cắt code trên BTC để tôi có thể chuyển sang doanh nghiệp khác . Vậy làm sao để tôi có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ nào giúp tôi được . vì khi liên hệ với manulife đã báo hoàn thành mọi thủ tục cắt code và gửi về BTC nhưng trên hệ thống online check thông tin vẫn chưa có thông tin của tôi được cắt thành công . tôi đã đợi 2 tháng để có thể xin việc ở doanh nghiệp khác . Xin hỗ trợ giúp tôi .
13/10/2022
Trả lời:

 

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Thị Ngọc qua cổng thông tin điện tử về việc chấm dứt hợp đồng đại lý (cắt code). Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: - Điều 84 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định về đại lý bảo hiểm: “Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

 - Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có các nội dung về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm, nguyên tắc giải quyết tranh chấp.

 - Điểm a khoản 2 Điều 85 Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm (“Nghị định 73/2016/NĐ-CP”) quy định về nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm: “Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài”.

 - Điểm c, điểm h khoản 2 Điều 84 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm: “ Thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết” và “Thông báo cho Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam danh sách các đại lý bảo hiểm bị doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm do vi phạm pháp luật, quy tắc hành nghề”.

- Quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định: “Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tăng cường vai trò tự quản trong lĩnh vực bảo hiểm; bảo đảm cạnh tranh lành mạnh vì quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm”.
T
rên cơ sở đó, đề nghị bà Nguyễn Thị Ngọc phối hợp với Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) để giải quyết theo thoả thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm và quy định của pháp luật có liên quan.


Gửi phản hồi: