Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Căn cứ Thông tư số 152 /2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều về thuế tài nguyên: + Tại Khoản 3, Điều 5, Phần II, quy định về sản lượng tài nguyên tính thuế: Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định như sau: Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) thì sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng tài nguyên khai thác được xác định bằng cách quy đổi từ sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ để bán ra theo định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. Định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm do NNT kê khai căn cứ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn công nghệ thiết kế để sản xuất sản phẩm đang ứng dụng, trong đó: - Trường hợp sản phẩm bán ra là sản phẩm tài nguyên thì căn cứ định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm tài nguyên sản xuất bán ra. - Trường hợp sản phẩm bán ra là sản phẩm công nghiệp thì căn định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm công nghiệp sản xuất bán ra. Việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là sản phẩm công nghiệp hay không phải sản phẩm công nghiệp do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền. . + Tại Khoản 1 và Khoản 4, Điều 6, Phần II, quy định về giá tính thuế tài nguyên: 4. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra; hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định, tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do UBND cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định cho từng thời kỳ để tính thuế tài nguyên . . . " Căn cứ các quy định trên, Công ty chúng tôi hoạt động khai thác đá xây dựng, sản lượng đá thu được qua nổ mìn không bán ra mà được tiếp tục vận chuyển để đưa vào sản xuất, xay nghiền, chế biến qua rất nhiều công đoạn và chi phí mới tạo ra thành đá thành phẩm là đá (Đá 1x2; đá 2x4; đá 4x6… các loại) mới bán ra thị trường. Chi phí trong quá trình vận chuyển, xay nghiền, chế biến chiếm từ 50 - 65% giá thành thành phẩm bán ra tùy theo từng sản phẩm. Như vậy sản lượng tính thuế tài nguyên có được quy đổi sản lượng đá thành phẩm ra đá sau nổ mìn, đá xô bồ ( khoán sản khai thác) để xác định sản lượng đá sau nổ mìn, đá xô bồ thực tế khai thác chịu thuế tài nguyên (Sản lượng đá tính thuế tài nguyên) và giá tính thuế tài nguyên có phải là tương đương với giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định không. Xin quý cơ quan cho biết để Công ty chúng tôi thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.
21/09/2022
Trả lời:


Gửi phản hồi: