Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính: "Điều 45: Dự phòng tổn thất tài sản 1.2. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh a) Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ. b) Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật. c) Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính:" Vậy tôi xin được hỏi Bộ Tài chính 2 nội dung như sau: 1. Quy định của pháp luật hiện nay áp dụng văn bản nào? 2. Thời điểm lập báo cáo tài chính là ngày nào. Ví dụ: lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 thì thời điểm lập báo cáo tài chính là 31/12/2021 hay là 1 ngày sau ngày kết thúc năm tài chính (ví dụ 22/3/2022) Tôi xin cảm ơn!
04/08/2022
Trả lời:

1- Về quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, căn cứ và mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 45 Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

1.2. Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

a) Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ.

b) Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.

c) Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính…”

Ngoài ra, Bộ Tài chính quy định về điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp; Thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 7/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi bổ sung, thay thế (nếu có).

2- Về thời điểm lập báo cáo tài chính

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Kế toán 2015 thì đơn vị kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm và căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Do đó, báo cáo tài chính năm được lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm (vào thời điểm 31/12 hàng năm đối với kỳ báo cáo năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 dương lịch).

Gửi phản hồi: