Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Theo điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất: "Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau..." Xin hỏi Bộ Tài chính, nội dung quy định trên hiểu theo cách nào sau đây? 1. Sử dụng đất có nhà ở ổn định (phải có nhà ở ổn định từ trước ngày 01/7/2004) 2. Sử dụng đất có nhà ở ổn định (chỉ cần có nhà tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời điểm trước ngày 01/7/2004 không cần phải có nhà). Tôi xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được phản hồi của quý cơ quan.
09/09/2022
Trả lời:

1. Quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại Chương V (từ Điều 18 đến Điều 37) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) có quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Quy định về trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất và trách nhiệm của các cơ quan.

- Tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định về thu nộp tiền sử dụng đất:

“2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc do cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi hộ gia đình, cá nhân.”

- Tại khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định trách nhiệm của các cơ quan trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất:

“2. Cơ quan tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai:

Xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm bàn giao đất thực tế (đối với trường hợp được giao đất trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp.

3. Cơ quan thuế:

a) Xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định tại Nghị định này và thông báo cho người sử dụng đất đúng hạn...

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan thuế sẽ thực  hiện xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất sau khi nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến. Nội dung đề nghị của bà Đỗ Thị Hậu không liên quan đến chính sách thu nộp tiền sử dụng đất vì vậy không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của cơ quan thuế. Đề nghị bà Đỗ Thị Hậu liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường để được xem xét, hướng dẫn theo quy định.

Cục Thuế thành phố Hà Nội có ý kiến để bà Đỗ Thị Hậu được biết./.

Gửi phản hồi: