Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính! Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) theo nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 và thực hiện theo thông tư Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài Chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trước kia khi thực hiện theo thông tư Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 và Thông tư 06/20219/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT72/2017; Tôi đang có một thắc mắc về nội dung sau xin bộ tài chính giải đáp giúp: Trước kia Thông tư 72/2017/TT-BTC và Thông tư 06/20219/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT72/2017 có quy định về 18 mục chi, hiện nay Thông tư 108/2021/TT-BTC thay thế không nói rõ và quy định rõ các mục chi, và được phép chi những nội dung gì, sau này khi quyết toán chi phí quản lý dự án Theo TT108/TT/BTC chúng tôi chưa biết quyết toán theo hình thức nào? và mục chi quyết toán như thế nào? Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có được phép chi thuê xe không? Qũy phúc lợi có được phép chi hỗ trợ ăn ca và hỗ trợ hao mòn xăng xe không? Kính mong quý Bộ sớm giải đáp thắc mắc để đon vị tôi có cơ sở thực hiện. Tôi chân thành cảm ơn Quý Bộ!
12/05/2023
Trả lời:

  1. Ngày 08/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (thay thế Thông tư số 72/2017/TT-BTC, hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022) quy đinh như sau:

“Điều 3. Sử dụng các khoản thu

2. BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực: Sử dụng các khoản thu tại  Điều 2 Thông tư này theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn.

Việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC và nội dung chi phí quản lý dự án theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Về việc quyết toán thu - chi: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Sử dụng Quỹ phúc lợi thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Quý Độc giả biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

Gửi phản hồi: