Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Tôi có làm hồ sơ hoàn thuế TNCN tại Cục thuế X, cơ quan thuế quản lý công ty A mà hiện tại tôi vẫn đang làm việc. Tháng 10 năm 2021 tôi có làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 2 con (một cháu sinh năm 2014 và một cháu sinh năm 2020) thông qua cơ quan chi trả là công ty A. Cháu sinh năm 2014 tôi đã đăng ký giảm trừ từ năm 2017 tại công ty B trước khi chuyển sang công ty A. Trong hồ sơ hoàn thuế năm 2021 tôi có kê khai cho 2 con vào phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021 và kèm theo giấy khai sinh của 2 cháu trong hồ sơ. Tuy nhiên Cục thuế X gửi thông báo Hồ sơ hoàn thuế của tôi chưa đủ điều kiện hoàn thuế. Lý do: NNT kê khai giảm trừ NPT là 02 đối tượng thời gian giảm trừ là: 24 tháng trên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN. Căn cứ số liệu tra cứu trên hệ thống TMS của ngành thuế thì NNT được cơ quan chi trả đăng ký GTGC cho năm 2021 là 02 đối tượng 15 tháng. Như tôi được biết, trường hợp NNT chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Vậy xin hỏi Trang tin điện tử Bộ Tài Chính trường hợp của tôi có được tính giảm trừ gia cảnh cho cả hai cháu từ tháng 01/2021 không ? và nếu được hồ sơ của tôi có cần thêm gì không ? (tôi đã kê khai vào mẫu 02/QTT-TNCN và kèm theo giấy khai sinh)
15/07/2022
Trả lời:
Gửi phản hồi: