Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính thưa Bộ Tài chính! Tôi hiện công tác tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Sở hiện có 02 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đủ điều kiện đặt hàng theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP. Theo quy định tại Nghị định này thì "căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản lý cấp trên phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, trong đó phân rõ dự toán giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước...". Vậy khi Sở giao dự toán cho đơn vị sự nghiệp trực tiếp cung cấp dịch vụ thì giao vào nguồn nào (nguồn 12 hay 13) và cần thể hiện thế nào với dự toán đặt hàng để đảm bảo việc giữ lại kinh phí tiết kiệm từ hoạt động đặt hàng bổ sung kinh phí hoạt động, trích lập quỹ ...phù hợp quy định và tinh thần của Nghị định 60/2021/NĐ-CP (Hiện tại các văn bản về xử lý ngân sách cuối năm chưa cụ thể về xử lý nguồn kinh phí này và Nghị định 32/2019/NĐ-CP cũng chưa cụ thể về giao dự toán đặt hàng). Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn để việc triển khai phù hợp quy định hiện hành. Trân trọng cảm ơn!
29/06/2022
Trả lời:

a/ Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN thực hiện theo quy định tại các điều 9,10,11,12,13,14,15,16 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

b/ Về nguồn kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ và chi thường xuyên không giao tự chủ đã được quy định cụ thể tại các điều 11,12,13, 15,16,17 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó đã quy định: (i) Nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy địnhđược giao vào nguồnkinh phí chi thường xuyên giao tự chủ (điểm a khoản 1 Điều 11, điểm a khoản 1 điều 15); (ii) Kinh phí được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị sự nghiệp công để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong trường hợp chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá để đặt hàngđược giao vào phần kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ (điểm c khoản 1 Điều 11 và điểm d khoản 1 Điều 15).

Bộ Tài chính thông tin đến Quý độc giả để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Gửi phản hồi: