Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính Căn cứ Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 (Thông tư 107/2017/TT-BTC ) của Bộ Tài chính, Phụ lục số 02 Thông tư 107/2017/TT-BTC có quy định và hướng dẫn hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu của tài khoản 421 “Thặng dư (thâm hụt) lũy kế” (Phụ lục số 02) và tài khoản 421 có 04 tiết khoản: - 4211: Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành chính, sự nghiệp; - 4212: Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động SXKD, dịch vụ; - 4213: Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài chính - 4214: Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác Để giúp địa phương hiểu đúng và hạn chế các sai sót về nghiệp vụ kế toán. Kính trình Bộ Tài chính xem xét hướng dẫn giúp địa phương với nội dung sau: 1. Như vậy Các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) có đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê nhà giữ xe và căng tin để phục vụ học sinh, sinh viên trong trường học, liên kết đào tạo( Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017). Do đó phần thặng dư từ hoạt động cho thuê, liên kết đào tạo (sau khi đơn vị đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, trích khấu hao và các chi phí hợp lý có liên quan) thì đơn vị được bổ sung và trích lập các quỹ theo các quy định hiện hành. Như vậy, phần thặng dư từ hoạt động cho thuê, liên kết đào tạo (sau khi đơn vị đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, trích khấu hao và các chi phí hợp lý có liên quan được xem là khoản thu nào của ĐVSNCL? Sử dụng tài khoản nào để phản ảnh thặng dư (thâm hụt)? 2. Trường hợp hạch toán việc trích lập các quỹ phúc lợi, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đưa vào tài khoản 642 (sau khi thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, trích khấu hao) và đã hạch toán: Nợ TK 642/ Có TK 431 (các quỹ) thì có đúng không? 3. Phần C có nội dung: Nguồn hoạt động khác được để lại ( biểu B01/BCQT ) được ban hành tại Thông tư 107/2017/TT-BTC là bao gồm những nguồn nào? Trân trọng./.
08/06/2022
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về thặng dư từ hoạt động cho thuê, liên kết đào tạo và việc hạch toán trích lập quỹ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về câu hỏi “Thặng dư từ hoạt động cho thuê, liên kết đào tạo được xem là khoản thu nào của đơn vị sự nghiệp công và sử dụng tài khoản nào để phản ánh thặng dư (thâm hụt)”:

Theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, tại Phụ lục số 02, nguyên tắc hạch toán tài khoản 421 “Thặng dư (thâm hụt) lũy kế”: Tài khoản này dùng để phản ánh tổng số chênh lệch thu, chi của các hoạt động hay còn gọi là thặng dư (thâm hụt) lũy kế của đơn vị tại ngày lập báo cáo tài chính...Theo đó thặng dư là khoản chênh lệch thu lớn hơn chi, không phải là khoản thu của đơn vị sự nghiệp công. Đơn vị sử dụng tài khoản 421 “Thặng dư (thâm hụt) lũy kế” để phản ánh thặng dư (thâm hụt).

2. Về hạch toán trích lập quỹ từ TK 642 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC không hướng dẫn trích lập quỹ từ TK 642 “Chi phí quản lý của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ”.

Tại Phụ lục số 02, phần hướng dẫn hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu của TK 421 “Thặng dư (thâm hụt) lũy kế” và TK 431 “các quỹ” đã hướng dẫn cụ thể các bút toán hạch toán trích lập quỹ.

3. Nguồn hoạt động khác được để lại trên Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (mẫu B01/BCQT)

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 107/2017/TT-BTC “Trường hợp đơn vị hành chính, sự nghiệp có phát sinh các khoản thu,chi từ nguồn khác, nếu có quy định phải quyết toán như nguồn ngân sách nhà nước cấp với cơ quan có thẩm quyền thì phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn này”. Theo đó Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động (mẫu B01/BCQT) phần C hướng dẫn các chỉ tiêu báo cáo đối với Nguồn hoạt động khác được để lại.   

Đề nghị độc giả nghiên cứu thực hiện./.

Gửi phản hồi: