Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính! Trong quá trình thực thi Chính Sách Thuế còn vướng mắc kính mong Bộ Tài Chính giải đáp giúp chúng tôi vấn đề sau: Tháng 3/2022 Công ty chúng tôi có xuất 01 đơn hàng cho khách, đã kê khai thuế quý 01/2022, nhưng đến tháng 5/2022 mới phát hiện đơn hàng bị sai tên khách hàng đặt mua (Cty Mẹ ở Bình Dương lên đơn hàng đặt mua nhưng nhân viên đơn hàng lại lên đơn hàng nhầm cho cty Con ở Trà Vinh dẫn đến hóa đơn sai thông tin người mua hàng bao gồm tên cty, MST, Địa chỉ, các thông tin khác: Tên hàng, số lượng thành tiền, thuế suất thì không bị sai), Cty Mẹ đã nhận hàng và ký xác nhận vào phiếu giao hàng nhưng cũng không phát hiện ra sai sót này. Chúng Tôi đã liên hệ với phía khách hàng là Cty mẹ ở Bình Dương (là người đặt hàng đồng thời cũng là người đã nhận được hàng) để xin làm biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh lại thông tin người mua hàng, nhưng họ không chấp nhận đòi hủy hóa đơn sai và xuất lại hóa đơn mới thì họ mới thanh toán. Liên hệ với cty con ở Trà Vinh (người nhận hóa đơn bị sai) thì họ nói họ không lên đơn, nên không thể làm thủ tục nhập kho và xuất trả lại cho chúng tôi được. Cty Chúng tôi hiện còn sử dụng hóa đơn theo TT39. Trường hợp, trong tháng 5/2022 nếu bên Cty Chúng Tôi làm biên bản điều chỉnh đồng thời xuất hóa đơn điều chỉnh giảm toàn bộ trị giá đơn hàng cũng như số lượng đơn hàng của hóa đơn bị xuất sai đã kê khai thuế trong tháng 3/2022 bằng 0 và xuất lại hóa đơn mới trong T05/2022 về đúng thông tin người mua hàng với tên hàng hóa, số lượng, thành tiền bằng đúng giá trị của hóa đơn đã bị sai trong T03/2022 thì có hợp lệ không? Mong được sự phản hồi của Bộ Tài Chính để chúng tôi thực thi đúng pháp luật . Chân thành cảm ơn!
09/09/2022
Trả lời:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

+ Tại khoản 3 Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015) hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“…

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã thực hiện giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời cho độc giả biết để thực hiện./.

Gửi phản hồi: