Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính, tôi đang công tác tại BQL các dự án ĐT-XD huyện.Tôi có câu hỏi mong quý Bộ giải đáp thắc mắc giúp tôi : Đơn vị tôi hiện nay thực hiện theo thông tư Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài Chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trước kia khi thực hiện theo thông tư Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 ; Thông tư số 06/2019/TT-BTC 28/01/2019 : Sửa đổi bổ sung điều 20; bổ sung khoản 6 như sau: “ “6. Tạm trích Quỹ để chi: a) Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Căn cứ dự toán thu, chi của năm, BQLDA tạm tính chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm được thực hiện theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư, BQLDA và Quy chế chi tiêu nội bộ. Mức tạm tính không quá 2 tháng tiền lương, tiền công bình quân theo bảng tính lương dự toán trong năm. b) Đối với Quỹ bổ sung thu nhập: Căn cứ dự toán thu, chi của năm; kết quả hoạt động tài chính quý trước (đối với quý đầu tiên của năm kế hoạch, BQLDA căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính quý IV năm trước liền kề), nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, BQLDA tự xác định chênh lệch nguồn thu được sử dụng, chi thường xuyên, thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập hàng quý (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch nguồn thu được sử dụng lớn hơn chi thường xuyên BQLDA xác định được theo quý) để tạm chi thu nhập tăng thêm cho người lao động theo quy định hiện hành và quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.” Khi thực hiện theo Căn cứ Thông tư số 108/2021/TT-BTC 08/12/2021 thì phần trích lập quỹ không có hướng dẫn mà thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 21/6/2021; Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 21/6/2021 thì đối với nhóm 1 và nhóm 2 theo Điều 14. Phân phối kết quả tài chính trong năm 1. Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có), đơn vị sự nghiệp công được sử dụng theo thứ tự như sau: a) Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Trích tối thiểu 25%; b) Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập áp dụng trong trường hợp đơn vị chi tiền lương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định này: Đơn vị nhóm 1 được tự quyết định mức trích (không khống chế mức trích); đơn vị nhóm 2 trích tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Trường hợp đơn vị chi tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định này thì không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập; c) Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: Tổng hai quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị; d) Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành; đ) Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Nhưng trong Nghị định 60/2021/NĐ-CP không có hướng dẫn đơn vị nhóm 1 và nhóm 2 được tạm trích quỹ để chi thu nhập tăng thêm 3 tháng hoặc 6 tháng Vậy xin hỏi Quý Bộ khi đơn vị thực hiện theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP thì đơn vị tôi có được tạm trích quỹ hàng quý 3 tháng hoặc 6 tháng để tạm chi thu nhập tăng thêm cho người lao động được không hay đến khi kết thúc năm tài chính đơn vị tôi mới được trích lập các quỹ theo quy định. Kính mong quý Bộ sớm giải đáp thắc mắc để đon vị tôi có cơ sở thực hiện. Tôi chân thành cảm ơn Quý Bộ!
29/06/2022
Trả lời:

1.       Điều 14 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 60/2021/NĐ-CP) quy định:

“Điều 14. Phân phối kết quả tài chính trong năm:

1. Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ (nếu có), đơn vị sự nghiệp công được sử dụng theo thứ tự như sau:

a) Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Trích tối thiểu 25%;

b) Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập áp dụng trong trường hợp đơn vị chi tiền lương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định này: Đơn vị nhóm 1 được tự quyết định mức trích (không khống chế mức trích); đơn vị nhóm 2 trích tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định. Trường hợp đơn vị chi tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định này thì không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập;

c) Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: Tổng hai quỹ tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

d) Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

đ) Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

2. Sử dụng các Quỹ

a) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; chi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghệp vụ chuyên môn cho người lao động trong đơn vị; mua bản quyền tác phẩm, chương trình; góp vốn liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để tổ chức hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các khoản chi khác (nếu có);

b) Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm. Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác;

c) Quỹ khen thưởng: Để thưởng cuối năm, thưởng định kỳ, thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt động của đơn vị. Mức thưởng do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công quyết định và được ghi trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

4.       Mức trích cụ thể của các quỹ quy định tại khoản 1 Điều này và quy trình sử dụng các quỹ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ, phù hợp với quy định pháp luật liên quan và phải công khai trong đơn vị.

Theo đó, việc trích lập và sử dụng các Quỹ của các đơn vị sự nghiệp công lập Nhóm 1, Nhóm 2 thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định 60/2021/NĐ-CP nêu trên. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan (nếu có) để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có quy định cụ thể về mức trích của các quỹ và quy trình sử dụng các Quỹ (trong đó có quỹ thu nhập bổ sung và chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và phải công khai trong đơn vị theo quy định.

2.  Tại điểm b khoản 2 Điều 36 Nghị định 60/2021/NĐ-CP giao Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (dự kiến ban hành trong tháng 6/2022); trong đó có quy định về việc tạm tính các Quỹ và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm. Sau khi Thông tư được ban hành, đề nghị độc giả tham mưu cho đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư.

Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào những quy định nêu trên để thực hiện

Gửi phản hồi: