Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Tổng cục thuế, Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Vậy trong 1 tháng ở 1 công ty, tôi có những khoản thu nhập lớn hơn 2tr và những khoản thu nhập nhỏ hơn 2tr được trả ở các thời điểm khác nhau trong tháng, công ty đang khấu trừ 10% thuế của tổng các khoản thu nhập này của tôi là đúng hay sai, hay công ty chỉ được thu 10% thuế của các khoản thu từ 2tr của tôi ?
24/05/2022
Trả lời:

Tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

...

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

...”

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung Độc giả hỏi, Cục Thuế trả lời như sau:

Trường hợp Độc giả là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng và được đơn vị sử dụng lao động (Công ty) chi trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác thì: Với mỗi lần chi trả có tổng mức trả từ 2.000.000 đồng/lần trở lên, Công ty phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân Độc giả. 

Cục thuế tỉnh Thái Bình trả lời để Độc giả Doãn Hồng Hạnh biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

Gửi phản hồi: