Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Công ty chúng tôi hiện đang có thắc mắc về thông tin cần điền trong tiêu thức thuế suất khi xuất hóa đơn điều chỉnh tiền hàng. Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế: + Tại Phụ lục V danh mục thuế suất quy định như sau: STT Giá trị Mô tả 1 0% Thuế suất 0% 2 5% Thuế suất 5% 3 10% Thuế suất 10% 4 KCT Không chịu thuế GTGT 5 KKKNT Không kê khai, tính nộp thuế GTGT 6 KHAC:AB.CD% Trường hợp khác, với “:AB.CD” là bắt buộc trong trường hợp xác định được giá trị thuế suất. A, B, C, D là các số nguyên từ 0 đến 9. Ví dụ: KHAC:AB.CD% Căn cứ theo thông tư 39/2014/TT-BTC có hướng dẫn thực hiện viết hóa đơn điều chỉnh như sau: “- Hóa đơn đã lập trước đó bị sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó. - Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.” Căn cứ theo thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021, công ty chúng tôi đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Hiện tại chúng tôi đang có vướng mắc trong việc xuất hóa đơn điều chỉnh như sau: Trong trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh tiền hàng, nhưng không điều chỉnh tiền thuế … thì tiêu thức thuế suất sẽ để trống hay phải chọn giá trị nào trong danh mục thuế suất quy định tại phụ lục V, Quyết định số 1450/QĐ-TCT? Trân trọng cảm ơn
25/05/2022
Trả lời:






Gửi phản hồi: