Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Tôi thấy -Tại Điểm b, khoản 2 Điều 1 có quy định đối tượng áp dụng đối với chế độ chi hội nghị có bao gồm: Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. - Taị Điểm c, khoản 4 Điều 12, quy định Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước taị cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người. Vậy khi Hội cựu chiến binh xã tổ chức hội nghị sơ kết , hội nghị tập huấn, hội nghị triển khai công tác có được chi mức hỗ trợ tiên ăn cho ĐB không hưởng lương là 100.000đ/đại biểu không? Rất mong sớm nhận được phản hồi của Quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn.
28/06/2022
Trả lời:

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; quy định:

- Điểm b Khoản 2 Điều 1 đối tượng áp dụng:

Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Khoản 4 Điều 12 quy định: Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp; cụ thể:

a) Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: 200.000 đồng/ngày/người;

b) Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người;

c) Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người.

- Khoản 3 Điều 14. Quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện:

3. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hợp.

Như vậy, căn cứ quy định cụ thể về nội dung chi, mức chi tổ chức hội nghị tại địa phương theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương khi tổ chức hội nghị theo quy định.

Gửi phản hồi: