Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Thưa Bộ Tài chính Tôi xin hỏi về hiệu lực của Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 và Nghị định số 19/2015/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Xin hỏi doanh nghiệp có tiếp tục trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo hướng dẫn của Thông tư số 86/2016/TT-BTC không và cần xử lý như thế nào với số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường đã được trích lập. Rất mong nhận được hướng dẫn từ Bộ Tài chính. Trân trọng kính chào.
14/06/2022
Trả lời:

Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường căn cứ theo Điều 31 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vê môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 thay thế Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 thay thế Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thay thế Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính thay thế Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 và Điều 24 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định:  “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Qua rà soát Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì không có quy định về việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường, Chính phủ không giao Bộ Tài chính hướng dẫn. Vì vậy, Bộ Tài chính không có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn việc trích lập Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường. Đề nghị độc giả có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để được giải đáp.

Bộ Tài chính đang rà soát để xem xét tính hiệu lực của Thông tư số 86/2016/TT-BTC hướng dẫn về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường.


Gửi phản hồi: