Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Xin kính chào a chị. Trường hợp gia đình tôi có 1 giấy chứng nhận. Trong GCN được công nhận quyền sử dụng đất có 200m2 đất ở và 500m2 đất vườn. Nay tôi chuyển mục đích 300m2 đất vườn sang đất ở. Hạn mức ở địa phương là 200m2. Theo tôi được biết thì theo điểm a khoản 2 NĐ 45 khi chuyển mục đích đất vườn cùng thửa đât ở có nhà ở thì được áp dụng 50% khi thu tiền sử dụng đất. xin hỏi đối với diện tích ngoài hạn mức thì có được áp dụng 50% không. hệ số vượt hạn mức ở địa phương là 1,1.
27/05/2022
Trả lời:

Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.

          "b) Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở, giá đất tính thu tiền sử dụng đất của mục đích trước và sau khi chuyển mục đích là giá đất tương ứng với từng mục đích và từng trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 3 Thông tư này".

Tại Tiết b, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 76/2014/TT-BTC.

"b) Trường hợp được Nhà nước giao đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị... thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất".

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ, quy định.

"a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở,... thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

          Căn cứ quy định trên, Chi cục Thuế huyện Vị Xuyên đề nghị độc giả căn cứ vào hồ sơ thực tế đối chiếu với các quy định để thực hiện.

Trường hợp có vướng mắc thì độc giả cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Chi cục Thuế huyện Vị Xuyên quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

          Chi cục Thuế trả lời để độc giả Nguyễn văn Hà biết./.

Gửi phản hồi: