Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi tổng cục thuế. Công ty tôi có địa chỉ chính tại Long Biên, Hà Nội. Chúng tôi xây dựng tại địa bàn huyện Văn Lâm , Hưng Yên,. Kho bạc nhà nước Văn Lâm trích 1% thuế vãng lai của công ty chúng tôi. Vậy Tổng cục thuế cho chúng tôi hỏi. - Phần kho bạc trích 1% có thể hiện trên mẫu tờ khai 01 theo thông tư 80 nữa không - Cty chúng tôi khi kho bạc trích 1% như vậy rồi thì có phải làm mẫu 05 nữa không. Trong trường hợp phải làm thì mẫu 05 đó nộp cho thuế Long Biên hay thuế Văn Lâm - Cách hạch toán thuế vãng lai 1% - Khi nhìn vào báo cáo tài chính và tờ khai thuế mẫu chỉ tiêu 43 còn thuế khấu trừ chuyển kỳ sau không khớp Kính mong tổng cục thuế giải đáp giúp
26/05/2022
Trả lời:

Tại Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

“Điều 13. Khai thuế, tính thuế, phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng

1. Các trường hợp được phân bổ:

c) Hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;

2. Phương pháp phân bổ:

c) Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.

Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo hợp đồng đối với các công trình, hạng mục công trình xây dựng. Trường hợp công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh mà không xác định được doanh thu của công trình tại từng tỉnh thì sau khi xác định tỷ lệ 1% trên doanh thu của công trình, hạng mục công trình xây dựng, người nộp thuế căn cứ vào tỷ lệ (%) giá trị đầu tư của công trình tại từng tỉnh trên tổng giá trị đầu tư để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh.

3. Khai thuế, nộp thuế:

c) Đối với hoạt động xây dựng:

c.1) Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư này; nộp tiền thuế đã kê khai vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng. Trường hợp Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khấu trừ theo quy định tại khoản 5 Điều này thì người nộp thuế không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

c.2) Người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh nơi có công trình xây dựng được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, Trường hợp Công ty của độc giả Đỗ Thị Hậu có trụ sở chính tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội trực tiếp ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thì Công ty của độc giả Đỗ Thị Hậu phải thực hiện kê khai thuế GTGT của các công trình, hạng mục công trình xây dựng đó với Chi cục Thuế Khu vực Mỹ Hào -Văn Lâm tỉnh Hưng Yên theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC. Trường hợp Kho bạc Nhà nước huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ 1% trên doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với khối lượng hoàn thành của các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản thì Công ty của độc giả Đỗ Thị Hậu không phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước tương ứng với số tiền thuế Kho bạc Nhà nước đã khấu trừ.

Công ty của độc giả Đỗ Thị Hậu phải tổng hợp doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng vào hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính để xác định số thuế phải nộp cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh tại trụ sở chính. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp tại tỉnh Hưng Yên được bù trừ với số thuế giá trị gia tăng phải nộp tại trụ sở chính.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời để độc giả Đỗ Thị Hậu biết và thực hiện./. 

Gửi phản hồi: