Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Hiện nay Nghị định 99/2021/ND-CP ngày 11/11/2021 đã có hiệu lực. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 32: 3. Đối với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: a) Trường hợp trong chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A được phê duyệt nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tách thành dự án độc lập: việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và thẩm tra quyết toán thực hiện như một dự án đầu tư công độc lập. b) Đối với các trường hợp còn lại: tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành và gửi quyết định phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để tổng hợp vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành chung của toàn bộ dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt quyết toán, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án yêu cầu thẩm tra lại chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán". Vậy cho tôi hỏi các dự án có chi phí bồi thường GPMB trong tổng mức đầu tư (chi phí GPMB không tách thành hạng mục, tiểu dự án...) thì cơ quan tài chính có thẩm tra phê chi phí bồi thường GPMB không hay đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện tự quyết toán trình cơ quan phê duyệt phương án bồi thường quyết toán chi phí. Xin cảm ơn Bộ Tài chính
10/05/2022
Trả lời:

Tại điểm b Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công:

“Điều 32. Quyết toán vốn đầu tư công dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành

“3. Đối với bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

b) Đối với các trường hợp còn lại: tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành và gửi quyết định phê duyệt tới chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình để tổng hợp vào báo cáo quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành chung của toàn bộ dự án. Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán toàn bộ dự án không phải thẩm tra lại phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt quyết toán, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án yêu cầu thẩm tra lại chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp quyết toán dự án có chi phí bồi thường GPMB trong tổng mức đầu tư (Chi phí GPMB không tách thành hạng mục, tiểu dự án...) việc có thẩm tra quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hay không và giao cơ quan tài chính thẩm tra quyết toán hoặc cơ quan khác thực hiện thẩm tra quyết toán chi phí này thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp với cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đề nghị Quý Độc giả nghiên cứu và thực hiện./.

 

Gửi phản hồi: