Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ tài chính - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tôi xin hỏi quý cục về vấn đề giao kết Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với người nước ngoài. Theo quy định tại Nghị định73: "Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe không áp dụng các quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới". Vậy quý cục cho tôi hỏi, tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo hiểm, khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, 2 năm sau Khách hàng về nước không cư trú tại Việt Nam nữa, vậy Công ty bảo hiểm có được tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký cho Khách hàng đó không? Hay là hai bên phải chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này? Tôi rất mong nhận được sự phản hồi từ quý cục, tôi xin chân thành cảm ơn.
21/04/2022
Trả lời:

Bộ Tài chính nhận được câu hỏi của bà Đinh Mỹ Hạnh qua cổng thông tin điện tử về việc: Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo hiểm, khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, 2 năm sau, khách hàng về nước, không cư trú tại Việt Nam nữa. Vậy, Công ty bảo hiểm có được tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký với khách hàng đó không hay là hai bên phải chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ này?

Trên cơ sở quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Khoản 1 Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH quy định về hợp đồng bảo hiểm: “Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

2. Điểm d khoản 1 Điều 13 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH quy định nội dung của hợp đồng bảo hiểm: “d) Phạm vi bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm”.

3. Điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH quy định bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ: “c) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm”.

4. Điểm b khoản 2 Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH quy định doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây: “b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này.”

5. Khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH quy định về thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm: “2. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm.”

Đề nghị bà căn cứ vào nội dung thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm giữa bà và Công ty bảo hiểm để thực hiện theo đúng các nội dung đã giao kết và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Tài chính xin thông tin để bà được biết./.

Gửi phản hồi: