Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính! Theo Điều 4, Thông tư số 209/2016/TT-BTC, mức thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định bằng 50% định mức tại biểu mức thu phí thẩm định (đối với công trình đã có thẩm tra trước khi thẩm định). Tuy nhiên, Theo Điểm 4.5, Khoản 4, Chương II - Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của Thông tư số 12/2021/TT-BXD: "4.5. Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư xác định như sau: - Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thì chi phí thẩm định xác định bằng 15% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này" Nhận thấy 2 định mức này khi tính toán chi phí trong TMĐT sẽ khác nhau. nên tôi đặt câu hỏi mong Bộ Tài chính giải đáp thắc mắc nên áp dụng theo văn bản nào cho phù hợp. Xin chân thành cảm ơn!
18/04/2022
Trả lời:

            Trả lời phản ánh, kiến nghị của đọc giả Nguyễn Hữu Học về phí, chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí quy định: Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính.

Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định về trách nhiệm của các Bộ: ...kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Căn cứ quy định nêu trên và đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

2. Tại khoản 8 Điều 7 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Bộ Xây dựng quy định chi phí thm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Bộ Tài chính quy định phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Triển khai Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về định mức xây dựng. Trong đó, quy định về chi phí thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Như vậy, quy định về phí thẩm định dự án đầu tư tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC và chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD là khác nhau.

Bộ Xây dựng là cơ quan chuyên môn quản lý về xây dựng; ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD hướng dẫn về chi phí thẩm tra, thẩm định và đề xuất quy định thu phí thẩm định.

Trường hợp có vướng mắc về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Đề nghị độc giả phản ánh đến Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Bộ Tài chính trả lời để độc giả Nguyễn Hữu Học được biết./.


Gửi phản hồi: