Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính. Căn cứ Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, trường hợp đơn vị của tôi là Phòng Quản lý đô thị có thành lập Ban quản lý dự án, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 108/2021/TT-BTC quy định: "1. Chủ đầu tư, BQLDA cho chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư...." ; đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngà 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quy định Nội dung chi phí quản lý dự án gồm "chi tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng". Để đảm bảo thực hiện thanh quyết toán theo quy định xin Bộ Tài chính hướng dẫn thêm, làm rõ đối với việc "thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư", đơn vị tôi là Phòng Quản lý đô thị ngoài chi các nội dung theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ có được chi thu nhập tăng thêm cho Cán bộ, nhân viên bộ phận quản lý dự án từ nguồn chi phí quản lý dự án hay không? Rất mong nhận được phản hồi sớm của Bộ Tài chính, xin chân thành cảm ơn!
21/06/2022
Trả lời:

1. Về việc tổ chức quản lý dự án và thành lập BQLDA của Phòng Quản lý đô thị.

Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng là: BQLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, BQLDA đầu tư xây dựng khu vực, Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án, Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án, Thuê tư vấn quản lý dự án. 

Do vậy, về việc tổ chức quản lý dự án và BQLDA của Phòng Quản lý đô thị Thành phố Cần Thơ đề nghị độc giả có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

2. Về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công:

Ngày 08/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (sau đây gọi là Thông tư số 108/2021/TT-BTC) quy định:

 “Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án đầu tư công của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA).

b) Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của các dự án đầu tư không phải là đầu tư công của các chủ đầu tư, BQLDA không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.”

Điều 3. Sử dụng các khoản thu

1. Chủ đầu tư, BQLDA do chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện.

Căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA (nếu có). Tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án phải được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho BQLDA của chủ đầu tư”.

Do vậy, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và việc thành lập BQLDA của Phòng Quản lý đô thị Thành phố Cần Thơ đảm bảo đúng quy định (theo ý kiến của Bộ Xây dựng) thì việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC.

Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào những quy định nêu trên để thực hiện

Gửi phản hồi: