Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài chính: Đơn vị tôi là Ban QLDA chuyên ngành tự chủ chi thường xuyên thành lập theo nghị định 59 và cơ chế tự chủ chi thường xuyên theo nghị định 141/2016 của Chính phủ. Tại khoản 5 điều 8 thông tư 08/2016/TT-BTC; tại khoản 4, khoàn 5 điều 22 thông tư 72/2017/TT-BTC. Sau khi tôi nộp quyết toán thu, chi QLDA năm 2021 cho Sở Tài chính thẩm tra thì xảy ra một số nội dung tranh luận sau: Nguồn dự án được phê duyệt dự toán thu trong năm khi tạm ứng chi phí QLDA, hết năm kế hoạch chưa hoàn ứng (sau 31/1/2022). Sở Tài chính nói đơn vị tôi chưa thực hiện xong dự toán nên chuyển nguồn của dự án chưa thu hồi tạm ứng sang năm 2022 để chi trong khi theo quy định chi quản lý dự án được phép thanh toán đến hết thời gian chỉnh lý là 31/01 thì mới kết thúc để đối chiếu số dư với kho bạc và chậm nhất 31/12/2021 phải xác định khối lượng để thu hồi tạm ứng chi phí QLDA theo quy định tại TT08/2016. Vậy xin hỏi quý Bộ việc Sở Tài chính nói việc chưa thu hồi tạm ứng chi phí QLDA mà quyết toán chi thu chi QLDA có phân bổ cho dự án dư tạm ứng là không phù hợp và phải chuyển sang năm sau để chi có đúng không ạ? Xin cảm ơn!
05/05/2022
Trả lời:

Tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngay 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC như sau:

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

Điều 21. Quy định về lập, chấp hành dự toán thu, chi quản lý dự án

2. Thực hiện dự toán thu, chi:

a) Đối với các nguồn thu: BQLDA quản lý các nguồn thu theo tình hình thực tế trong năm của đơn vị. Tùy điều kiện cụ thể của nguồn thu và nhiệm vụ thực hiện tương ứng theo từng dự án, BQLDA chịu trách nhiệm xác định:

- Nguồn thu được sử dụng trong năm (khoản để sử dụng, đảm bảo dự toán chi thường xuyên trong năm);

- Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (khoản thu chưa thực hiện nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ trong năm).”

Tại gạch đầu dòng thứ 3 khoản 5 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định:

“Điều 8. Tạm ứng vốn

5. Thu hồi vốn tạm ứng

- Đối với chi phí quản lý dự án: Khi có khối lượng công việc hoàn thành theo dự toán, chủ đầu tư lập Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư) gửi Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng. Chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến Kho bạc Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán được duyệt.

Trường hợp các Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực quản lý nhiều dự án, định kỳ 6 tháng và hết năm kế hoạch, chủ đầu tư phân bổ chi phí quản lý dự án (khối lượng công việc hoàn thành theo dự toán) cho từng dự án gửi Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng”

Theo các quy định nêu trên, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực có trách nhiệm hết năm kế hoạch phân bổ chi phí quản lý dự án (khối lượng công việc hoàn thành theo dự toán) cho từng dự án gửi Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng và chịu trách nhiệm xác định nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng (khoản thu chưa thực hiện nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ trong năm).

 

Đề Quý Độc giả nghiên cứu và thực hiện./.

Gửi phản hồi: