Hỏi đáp CSTC

Hỏi:
Kính gửi: Bộ Tài chính. Thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hiện nay chúng tôi đang vướng mắc hạch toán một số bút toán. Xin hỏi quý Bộ hướng dẫn các bước hạch toán tiền đã chi thu nhập tăng thêm cho người lao động từ quỹ bổ sung thu nhập năm 2020 (giờ không thu hồi từ người lao động mà hạch toán giảm từ quỹ bổ sung thu nhập năm 2021). Rất mong nhận được thông tin trả lời của Quý Bộ để đơn vị kịp hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2021
01/04/2022
Trả lời:

Nội dung thư độc giả hỏi về hạch toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC liên quan đến tiền đã chi thu nhập tăng thêm cho người lao động từ quỹ bổ sung thu nhập. Về vấn đề này Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán- Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực đến trước 15/8/2021), Quỹ bổ sung thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập được trích lập từ kết quả tài chính trong năm. Theo đó việc phát sinh sai sót đối với số đã chi thu nhập tăng thêm từ Quỹ bổ sung thu nhập có thể liên quan đến nhiều tình huống khác nhau, ví dụ như: ghi nhận sai doanh thu, chi phí trong năm; xác định sai số chênh lệch thu chi để trích quỹ; trích lập quỹ sai quy định; chi bổ sung thu nhập sai định mức;... Câu hỏi của độc giả chỉ nêu phương án thu hồi kinh phí, chưa đề cập đến nguyên nhân phải thu hồi, phương án xử lý đối với kinh phí thu hồi (ví dụ như để nộp trả ngân sách; điều chỉnh trích lập các quỹ; hoàn trả về quỹ Bổ sung thu nhập;...) và các thông tin khác có liên quan đến tình huống phát sinh tại đơn vị, vì vậy Bộ Tài chính không có căn cứ để hướng dẫn bút toán cụ thể.

Về nguyên tắc, việc thu hồi kinh phí của đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp về các tình huống sửa chữa sổ kế toán đối với một năm tài chính. Để xác định bút toán hạch toán cụ thể phải trên cơ sở các tình huống phát sinh tại đơn vị với đầy đủ các thông tin có liên quan.

Ngoài ra, về phương án thu hồi kinh phí, đề nghị độc giả lưu ý việc sử dụng các quỹ phải đúng mục đích theo quy định hiện hành. Theo đó điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực từ 15/8/2021) quy định về sử dụng Quỹ bổ sung thu nhập như sau: “b) Quỹ bổ sung thu nhập: Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm. Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác;”.

Đề nghị độc giả nghiên cứu, thực hiện./.

Gửi phản hồi: